BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr 75/21 z posiedzenia Zarządu  Powiatu  Łomżyńskiego w dniu 16 lutego 2021 roku

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 13.00, natomiast zakończenie o godzinie 14.15.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:

1.      Lech Marek Szabłowski

- Starosta – Przewodniczący Zarządu.

2.      Maria Dziekońska

- Wicestarosta.

3.      Tadeusz Góralczyk 

- członek  Zarządu.

4.      Kazimierz Polkowski

- członek  Zarządu.

5.      Agnieszka Zduńczyk

- członek  Zarządu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad 1 Przewodniczący Zarządu – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do zaproponowanych tematów.

 

Wobec ich braku stwierdził, że porządek obrad przedstawia się wg następującego układu:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołów z: 72., 73., 74. posiedzenia Zarządu Powiatu.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach ich dochodów i wydatków.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie planów finansowych zadań na 2021 rok z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami do wykonywania przez jednostki samorządu powiatowego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań finansowych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2021 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w placówce prowadzonej przez Powiat Łomżyński za rok 2020.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia w formie darowizny na własność  Powiatu Łomżyńskiego nieruchomości gruntowych stanowiących własność  Gminy Śniadowo.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w formie darowizny na własność Gminy Śniadowo nieruchomości gruntowych stanowiących własność Powiatu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o zaliczeniu dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Piątnica, Powiat Łomżyński.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Łomżyńskiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łomżyńskiego.
 13. Podjęcie decyzji w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu do nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Dębowo, jednostce ewidencyjnej Śniadowo, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 144 i 148.
 14. Rozpatrzenie wniosku dot. partycypacji w kosztach remontu drogi powiatowej nr 1900B w obrębie m. Piątnica Poduchowna.
 15. Rozpatrzenie wniosku dot. wynajmu pomieszczeń punktu aptecznego oraz pomieszczeń mieszkalnych mieszczących się w budynku Gabinetu Lekarza Rodzinnego Filia w Szczepankowie.
 16. Sprawy różne.

 

Ad 2 Przewodniczący Zarządu poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do protokołu z 72., 73. lub 74. posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

 

W związku z ich brakiem zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z 72. posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 5 głosami „za” (głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było).

 

W następnym głosowaniu protokół z 73. posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 5 głosami „za” (głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było).

 

Z kolei w zarządzonym głosowaniu protokół z 74. posiedzenia Zarządu Powiatu także został przyjęty 5 głosami „za” (głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było).

 

Ad 3 Skarbnik Powiatu – Grażyna Kołodziejska – przedstawiła projekt uchwały w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach ich dochodów i wydatków.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu 5 głosami „za” (głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było) podjęli uchwałę w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach ich dochodów i wydatków (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 75/348/2021 z dnia 16 lutego 2021 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

Ad 4 Skarbnik Powiatu – Grażyna Kołodziejska – przedstawiła projekt uchwały w sprawie planów finansowych zadań na 2021 rok z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami do wykonywania przez jednostki samorządu powiatowego.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu 5 głosami „za” (głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było) podjęli uchwałę w sprawie planów finansowych zadań na 2021 rok z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami do wykonywania przez jednostki samorządu powiatowego (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 75/349/2021 z dnia 16 lutego 2021 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

 

Ad 5 Skarbnik Powiatu – Grażyna Kołodziejska – przedstawiła projekt uchwały w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań finansowych.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu 5 głosami „za” (głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było) podjęli uchwałę w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań finansowych (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 75/350/2021 z dnia 16 lutego 2021 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

 

Ad 6 Skarbnik Powiatu – Grażyna Kołodziejska – przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2021 rok.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu 5 głosami „za” (głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było) podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2021 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 75/351/2021 z dnia 16 lutego 2021 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

 

Ad 7 Naczelnik Wydziału Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Promocji – Edyta Zawojska – przedstawiła projekt uchwały w sprawie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w placówce prowadzonej przez Powiat Łomżyński za rok 2020.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu 5 głosami „za” (głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było) podjęli uchwałę w sprawie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w placówce prowadzonej przez Powiat Łomżyński za rok 2020 (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 75/352/2021 z dnia 16 lutego 2021 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

 

Ad 8 Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – Krzysztof Święcki – przedstawił projekt uchwały w sprawie nabycia w formie darowizny na własność Powiatu Łomżyńskiego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Śniadowo.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu 5 głosami „za” (głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było) podjęli uchwałę w sprawie nabycia w formie darowizny na własność Powiatu Łomżyńskiego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Śniadowo (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 75/353/2021 z dnia 16 lutego 2021 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

 

Ad 9 Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – Krzysztof Święcki – przedstawił projekt uchwały w sprawie przekazania w formie darowizny na własność Gminy Śniadowo nieruchomości gruntowych stanowiących własność Powiatu.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu 5 głosami „za” (głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było) podjęli uchwałę w sprawie przekazania w formie darowizny na własność Gminy Śniadowo nieruchomości gruntowych stanowiących własność Powiatu (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 75/354/2021 z dnia 16 lutego 2021 roku stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

 

Ad 10 Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – Krzysztof Święcki – przedstawił projekt uchwały w sprawie wydania opinii o zaliczeniu dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Piątnica, Powiat Łomżyński.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu 5 głosami „za” (głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było) podjęli uchwałę w sprawie wydania opinii o zaliczeniu dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Piątnica, Powiat Łomżyński (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 75/355/2021 z dnia 16 lutego 2021 roku stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

 

Ad 11 Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – Elżbieta Olejniczak-Bazydło – przedstawiła projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Łomżyńskiego.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu 5 głosami „za” (głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było) podjęli uchwałę w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Łomżyńskiego (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 75/356/2021 z dnia 16 lutego 2021 roku stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).

 

Ad 12 Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami – Maciej Karwowski – przedstawił projekt uchwały w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łomżyńskiego.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu 5 głosami „za” (głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było) podjęli uchwałę w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łomżyńskiego (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 75/357/2021 z dnia 16 lutego 2021 roku stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu).

 

Ad 13 Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami – Maciej Karwowski – przedstawił projekt decyzji w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu do nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Dębowo, jednostce ewidencyjnej Śniadowo, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 144 i 148.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu 5 głosami „za” (głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było) podjęli decyzję w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu do nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Dębowo, jednostce ewidencyjnej Śniadowo, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 144 i 148 (decyzja Nr GN-I.6844.1.2021 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 16 lutego 2021 roku stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu).

 

Ad 14 Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – Krzysztof Święcki – przedstawił wniosek dot. partycypacji w kosztach remontu drogi powiatowej nr 1900B w obrębie m. Piątnica Poduchowna (kopia wniosku stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu). Podsumowując zaznaczył, że przewidywany zakres prac remontowych jest nieznany i przed podjęciem konkretnych decyzji należy zapoznać się z projektem technicznym. 

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Starosta – stwierdził, że ważną sprawą jest określenie tego kto miałby być inwestorem problemowego zadania oraz tego czy OSM Piątnica formalnie mogłoby przejąć w zarząd modernizowany odcinek drogi. Poza tym zaznaczył, że najprawdopodobniej realizacja inwestycji mogłaby się rozpocząć dopiero na podstawie wydanej decyzji budowlanej.  

 

Krzysztof Święcki – dodał, że na tym odcinku drogi nie ma kanału technologicznego oraz kanalizacji deszczowej.

Poza tym stwierdził, że OSM Piątnica stara się pozyskać środki zewnętrzne na przedmiotową inwestycję, w związku z tym mogłoby być dwóch inwestorów.

 

Kazimierz Polkowski – stwierdził, że OSM Piątnica jest uznawana za największą spółdzielnię mleczarską w Polsce i jako przedsiębiorca powinien czuć się zobowiązany do przebudowania odcinka drogi powiatowej na swój koszt, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że ciężkie pojazdy Mleczarni niszczą między innymi drogi powiatowe.

 

Krzysztof Święcki – stwierdził, że OSM Piątnica jako lokalny pracodawca otrzymał wstępną zgodę na umieszczenie w pasie drogowym tych urządzeń, natomiast podmioty niezwiązane z ziemią łomżyńską na pewno nie otrzymałyby takiej zgody.

 

Z kolei Starosta podsumowując stwierdził, że na tym etapie postępowania w przedmiotowej sprawie jest zbyt wiele niejasności, które należy rozstrzygnąć przed podjęciem stosownej decyzji. Mając powyższe na uwadze poprosił Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży o wystąpienie do Prezesa OSM w Piątnicy z prośbą o uzupełnienie brakujących informacji.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Ad 15 Dyrektor Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży – Jolanta Kacprzak – przedstawiła wniosek dot. wynajmu pomieszczeń punktu aptecznego oraz pomieszczeń mieszkalnych mieszczących się w budynku Gabinetu Lekarza Rodzinnego Filia w Szczepankowie (kopia wniosku stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu).

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

WicestarostaMaria Dziekońska zapytała jaka jest proponowana stawka za wynajem przedmiotowych pomieszczeń.

 

Jolanta Kacprzak – poinformowała, że jest to kwota 150,00 zł netto plus koszty mediów. Jest to stawka na tym poziomie, która jest naliczana innym najemcom.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu 5 głosami „za” (głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było) zaakceptowali wniosek dot. wynajmu pomieszczeń punktu aptecznego oraz pomieszczeń mieszkalnych mieszczących się w budynku Gabinetu Lekarza Rodzinnego Filia     w Szczepankowie

 

Ad 16 W sprawach różnych nie poruszono innych tematów.

 

Następnie Przewodniczący Zarządu – Lech Marek Szabłowski, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 75. posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.       

                              

 

    

Data powstania: wtorek, 30 mar 2021 13:06
Data opublikowania: wtorek, 30 mar 2021 13:09
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 112 razy