BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr 74/21 z posiedzenia Zarządu  Powiatu  Łomżyńskiego w dniu 28 stycznia 2021 roku

Posiedzenie odbyło się w trybie zdalnym (telekonferencja), po zakończeniu  XXII  sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego. Otwarcie obrad nastąpiło  o godzinie 15.20, natomiast zakończenie o godzinie 15.40.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:

1.      Lech Marek Szabłowski

- Starosta – Przewodniczący Zarządu.

2.      Maria Dziekońska

- Wicestarosta.

3.      Tadeusz Góralczyk 

- członek  Zarządu.

4.      Kazimierz Polkowski

- członek  Zarządu.

5.      Agnieszka Zduńczyk

- członek  Zarządu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad 1 Przewodniczący Zarządu – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady poprosiła o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do zaproponowanych tematów.

 

Wobec ich braku stwierdziła, że porządek obrad przedstawia się wg następującego układu:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przeznaczanej do publicznej wiadomości, informacji o danych o wykonaniu budżetu Powiatu Łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 3l grudnia 2020 roku.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia i ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych dla Powiatu Łomżyńskiego w roku 2021 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
  4. Opinia Zarządu Dróg Powiatowych w sprawie zmiany kategorii drogi powiatowej nr 19328 Wagi-Chrostowo-Kąty-Chyliny, w obrębie Kąty, dz. nr 190, 188 oraz drogi wewnętrznej dz. nr l9ll3 i lE9.
  5. Sprawy różne:
  • Omówienie bieżących spraw dotyczących funkcjonowania Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

 

Ad 2 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia przeznaczanej do publicznej wiadomości, informacji o danych o wykonaniu budżetu Powiatu Łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 3l grudnia 2020 roku.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia przeznaczanej do publicznej wiadomości, informacji o danych o wykonaniu budżetu Powiatu Łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 3l grudnia 2020 roku (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 74/346/2021 z dnia 28 stycznia 2021 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

Ad 3 Wicestarosta – Maria Dziekońska przedstawiła projekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcia i ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych dla Powiatu Łomżyńskiego w roku 2021 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia i ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych dla Powiatu Łomżyńskiego w roku 2021 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 74/347/2021 z dnia 28 stycznia 2021 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

 

Ad 4 Przewodniczący Zarządu przedstawił opinię Zarządu Dróg Powiatowych w sprawie zmiany kategorii drogi powiatowej nr 19328 Wagi-Chrostowo-Kąty-Chyliny, w obrębie Kąty, dz. nr 190, 188 oraz drogi wewnętrznej dz. nr l9ll3 i lE9. Podsumowując zaznaczył, ze ZDP pozytywnie opiniuje przedmiotową zmianę kategorii dróg (ww. opinia stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zaakceptowali wszczęcie procedury dotyczącej zmiany kategorii drogi powiatowej nr 19328 Wagi-Chrostowo-Kąty-Chyliny, w obrębie Kąty, dz. nr 190, 188 oraz drogi wewnętrznej dz. nr l9ll3 i lE9.  

 

Ad 5 W sprawach różnych Kazimierz Polkowski – poprosił, aby do członków Zarządu wcześniej trafiały projekty porozumień dotyczące modernizacji i przebudowy dróg powiatowych, które są sygnowane przez wójtów i burmistrzów z terenu powiatu łomżyńskiego. 

 

Przewodniczący Zarządu – poinformował, że często ww. sprawy rozwijają się dynamicznie i bywa, iż dopiero przed posiedzeniem Zarządu są gotowe projekty niniejszych dokumentów, jednak dołoży starań, aby jak najwcześniej członkowie zarządu mogli się z nimi zapoznać. 

 

Kazimierz Polkowski – zapytał czy w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łomży jest zatrudniony inspektor nadzoru budowalnego.

 

Przewodniczący Zarządu – na powyższe pytanie odpowiedział twierdząco. Poinformował przy tym, że na ww. stanowisku jest zatrudniona osoba na części etatu.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag ani pytań odnoszących się do niniejszych tematów.

 

Ponadto nie poruszono innych tematów.

 

Następnie Przewodniczący Zarządu – Lech Marek Szabłowski, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 74 posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.   

            

 

Data powstania: czwartek, 18 mar 2021 14:30
Data opublikowania: czwartek, 18 mar 2021 14:35
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 117 razy