BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr 73/21 z posiedzenia Zarządu  Powiatu  Łomżyńskiego w dniu 26 stycznia 2021 roku

Posiedzenie odbyło się w trybie zdalnym (telekonferencja). Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 15.30, natomiast zakończenie o godzinie 15.40.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:

1.      Maria Dziekońska

- Wicestarosta –Wiceprzewodnicząca Zarządu.

2.      Tadeusz Góralczyk 

- członek  Zarządu.

3.      Kazimierz Polkowski

- członek  Zarządu.

4.      Agnieszka Zduńczyk

- członek  Zarządu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

 

W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad 1 Wiceprzewodnicząca Zarządu – Maria Dziekońska na wstępie przywitała wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady poprosiła o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do zaproponowanych tematów.

 

Wobec ich braku stwierdziła, że porządek obrad przedstawia się wg następującego układu:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2021-2027.
  3. Sprawy różne.

 

Ad 2 Główny specjalista w Wydziale Finansowym – Justyna Mariak-Grzenda  przedstawiła projekt uchwały w sprawie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2021-2027.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2021-2027 (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 73/345/2021 z dnia 26 stycznia 2021 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

  

Ad 3 Ponadto nie poruszono innych tematów.

 

Następnie Wiceprzewodnicząca Zarządu – Maria Dziekońska, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończyła 73 posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.       

                              

 

 

Data powstania: czwartek, 18 mar 2021 14:28
Data opublikowania: czwartek, 18 mar 2021 14:30
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 109 razy