BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr 72/21 z posiedzenia Zarządu  Powiatu  Łomżyńskiego w dniu 21 stycznia 2021 roku

Posiedzenie odbyło się w trybie zdalnym (telekonferencja). Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 13.00, natomiast zakończenie o godzinie 13.50.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:

1.      Maria Dziekońska

- Wicestarosta – Wiceprzewodnicząca Zarządu.

2.      Tadeusz Góralczyk 

- członek  Zarządu.

3.      Kazimierz Polkowski

- członek  Zarządu.

4.      Agnieszka Zduńczyk

- członek  Zarządu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad 1 Wiceprzewodnicząca Zarządu – Maria Dziekońska na wstępie przywitała wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady poprosiła o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do zaproponowanych tematów.

 

Wobec ich braku stwierdziła, że porządek obrad przedstawia się wg następującego układu:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołów z 70. i 71. posiedzenia Zarządu.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2021-2027.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia autopoprawki do projektu budżetu Powiatu Łomżyńskiego na rok 2021.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu finansowego Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla Powiatu Łomżyńskiego na lata 2021-2022.
 6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2021-2027.
 7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2021 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Łomżyńskiego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Łomżyńskiego w 2021 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
 10. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyznaczenia przedstawicieli podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa w Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadania z zakresu administracji rządowej wynikających z programu Kompleksowe Wsparcie Dla Rodzin „Za Życiem”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia od Polskich Kolei Państwowych S.A. w formie nieodpłatnego przekazania prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Mężenin, jednostce ewidencyjnej Śniadowo, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 105/2 o pow. 0,0833 ha (nieruchomość zajęta pod drogę powiatową).
 13. Sprawy różne.

 

Ad 2 Wiceprzewodnicząca Zarządu poprosiła o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do protokołu z 70. lub 71. posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

 

W związku z ich brakiem zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z 70. posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 4 głosami „za”, głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było.

 

W kolejnym glosowaniu protokół z 71. posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 4 głosami „za”, głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było.

 

Ad 3 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2021-2027.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2021-2027 (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 72/338/2021 z dnia 21 stycznia 2021 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

Ad 4 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie wprowadzenia autopoprawki do projektu budżetu Powiatu Łomżyńskiego na rok 2021.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu 4 głosami „za” (głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było) podjęli uchwałę w sprawie wprowadzenia autopoprawki do projektu budżetu Powiatu Łomżyńskiego na rok 2021 (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 72/339/2021 z dnia 21 stycznia 2021 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

 

Ad 5 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu finansowego Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla Powiatu Łomżyńskiego na lata 2021-2022.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia planu finansowego Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla Powiatu Łomżyńskiego na lata 2021-2022 (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 72/340/2021 z dnia 21 stycznia 2021 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

 

Ad 6 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2021-2027.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2021-2027.

 

Ad 7 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2021 rok.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2021 rok.

 

Ad 8 Wiceprzewodnicząca Zarządu przedstawiła projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Łomżyńskiego.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Łomżyńskiego (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 72/341/2021 z dnia 21 stycznia 2021 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

 

Ad 9 Wiceprzewodnicząca Zarządu przedstawiła projekt uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Łomżyńskiego w 2021 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Łomżyńskiego w 2021 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 72/342/2021 z dnia 21 stycznia 2021 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

 

Ad 10 Wiceprzewodnicząca Zarządu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyznaczenia przedstawicieli podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa w Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Z kolei została zarządzona dyskusja.

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyznaczenia przedstawicieli podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa w Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

 

Ad 11 Wiceprzewodnicząca Zarządu przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadania z zakresu administracji rządowej wynikających z programu Kompleksowe Wsparcie Dla Rodzin „Za Życiem”.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadania z zakresu administracji rządowej wynikających z programu Kompleksowe Wsparcie Dla Rodzin „Za Życiem” (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 72/343/2021 z dnia 21 stycznia 2021 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

 

Ad 12 Wiceprzewodnicząca Zarządu przedstawiła projekt uchwały w sprawie nabycia od Polskich Kolei Państwowych S.A. w formie nieodpłatnego przekazania prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Mężenin, jednostce ewidencyjnej Śniadowo, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 105/2 o pow. 0,0833 ha (nieruchomość zajęta pod drogę powiatową). 

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie nabycia od Polskich Kolei Państwowych S.A. w formie nieodpłatnego przekazania prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Mężenin, jednostce ewidencyjnej Śniadowo, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 105/2 o pow. 0,0833 ha – nieruchomość zajęta pod drogę powiatową  (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 72/344/2021 z dnia 21 stycznia 2021 roku stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

 

Ad 13 Ponadto nie poruszono innych tematów.

 

Następnie Wiceprzewodnicząca Zarządu – Maria Dziekońska, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończyła 72 posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.       

                              

       

Data powstania: czwartek, 18 mar 2021 14:25
Data opublikowania: czwartek, 18 mar 2021 14:28
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 110 razy