BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr 71/20 z posiedzenia Zarządu  Powiatu  Łomżyńskiego w dniu 30 grudnia 2020 roku

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 14.55, natomiast zakończenie o godzinie 15.35.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:

1.      Lech Marek Szabłowski

- Starosta – Przewodniczący Zarządu.

2.      Maria Dziekońska

- Wicestarosta.

3.      Tadeusz Góralczyk 

- członek  Zarządu.

4.      Agnieszka Zduńczyk

- członek  Zarządu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad 1 Przewodniczący Zarządu – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do zaproponowanych tematów.

 

Wobec ich braku stwierdził, że porządek obrad przedstawia się wg następującego układu:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu z 69 posiedzenia zarządu.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na rok 2020.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planów finansowych zadań na 2020 rok z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami do wykonywania przez jednostki samorządu powiatowego.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi i odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku na bezczynność Rady Powiatu Łomżyńskiego.
  6. Zajęcie stanowiska w sprawie podjęcia działań dot. wykonania przyłącza sieci gazowej do budynku Gabinetu Lekarza Rodzinnego Filia w Śniadowie.
  7. Zajęcie stanowiska w sprawie udzielenia prawa do dysponowania na cele budowalne nieruchomością położoną w Śniadowie, ul. Kolejowa 13 (dz. nr 475/7).
  8. Sprawy różne:
  • Zapoznanie z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia 10 grudnia 2020 roku.

 

Ad 2 Przewodniczący Zarządu poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do protokołu z 69 posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

 

W związku z ich brakiem zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z 69 posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 4 głosami „za” (głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było).

 

Ad 3 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na rok 2020.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu 4 głosami „za” (głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było) podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na rok 2020 (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 71/335/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

Ad 4 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany planów finansowych zadań na 2020 rok z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami do wykonywania przez jednostki samorządu powiatowego.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu 4 głosami „za” (głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było) podjęli uchwałę w sprawie zmiany planów finansowych zadań na 2020 rok z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami do wykonywania przez jednostki samorządu powiatowego (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 71/336/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

 

Ad 5 Wicestarosta – Maria Dziekońska przedstawiła projekt uchwały w sprawie przekazania skargi i odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku na bezczynność Rady Powiatu Łomżyńskiego.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu 4 głosami „za” (głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było) podjęli uchwałę w sprawie przekazania skargi i odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku na bezczynność Rady Powiatu Łomżyńskiego (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 71/337/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

 

Ad 6 Jolanta Kacprzak – Dyrektor Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży  przedstawiła wniosek w sprawie podjęcia działań dot. wykonania przyłącza sieci gazowej do budynku Gabinetu Lekarza Rodzinnego Filia w Śniadowie (kopia ww. wniosku stanowi załącznik   nr 6 do niniejszego protokołu). Podsumowują zaznaczyła, że wykonanie przyłącza sieci gazowej i modernizacji kotłowni przyniesie oszczędności, między innymi kosztów opłacenia palacza – jest to kwota około 20.000 zł za jeden sezon grzewczy oraz kosztów opłaty środowiskowej za emisję gazów cieplarnianych – jest to kwota około 600 zł.  

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Agnieszka Zduńczyk – zapytała po czyjej stronie były koszty dotyczące modernizacji kotłowni.

 

Jolanta Kacprzak – poinformowała, że wspomniane koszty były już zapisane w planie inwestycyjnym Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej na rok 2020, jednak ta inwestycja została przeniesiona na 2021 rok.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu 4 głosami „za” (głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było) wyrazili zgodę na wykonanie przyłącza sieci gazowej do budynku Gabinetu Lekarza Rodzinnego Filia w Śniadowie.

 

Ad 7 Jolanta Kacprzak – Dyrektor Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży  przedstawiła wniosek w sprawie udzielenia prawa do dysponowania na cele budowalne nieruchomością położoną w Śniadowie, ul. Kolejowa 13, dz. nr 475/7 (kopia ww. wniosku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Tadeusz Góralczyk – zapytał jaki jest przewidywany koszt modernizacji kotłowni.

 

Jolanta Kacprzak – poinformowała, że koszt ten został oszacowany przez poprzedniego Dyrektora Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej na poziomie 40.000 zł, jednak nie zakładał on, iż modernizacja będzie dotyczyć wykonania przyłącza sieci gazowej. W związku z tym koszty te powinny być zaktualizowane.

 

Tadeusz Góralczyk – zapytał jaki jest metraż nieruchomości położonej w Śniadowie, ul. Kolejowa 13.

 

Jolanta Kacprzak – poinformowała, że powierzchnia użytkowa wynosi około 520 m2.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu 4 głosami „za” (głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było) wyrazili zgodę na udzielenie prawa do dysponowania na cele budowalne nieruchomością położoną w Śniadowie, ul. Kolejowa 13, dz. nr 475/7.

 

Ad 8 W sprawach różnych Wicestarosta – Maria Dziekońska zapoznała zebranych z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia 10 grudnia 2020 roku (ww. decyzja znajduje się w aktach Wydziału Organizacyjnego).

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Ponadto nie poruszono innych tematów.

 

Następnie Przewodniczący Zarządu – Lech Marek Szabłowski, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 71 posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.       

Data powstania: środa, 27 sty 2021 09:51
Data opublikowania: środa, 27 sty 2021 09:53
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 333 razy