BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr 51/20 z posiedzenia Zarządu  Powiatu  Łomżyńskiego w dniu 5 czerwca 2020 roku

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 14.00, natomiast zakończenie o godzinie 14.35.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:

1.      Lech Marek Szabłowski

- Starosta – Przewodniczący Zarządu.

2.      Maria Dziekońska

- Wicestarosta.

3.      Tadeusz Góralczyk 

- członek  Zarządu.

4.      Kazimierz Polkowski

- członek  Zarządu.

5.      Agnieszka Zduńczyk

- członek  Zarządu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik    nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad 1 Przewodniczący Zarządu – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady zaproponował wycofanie z zaproponowanego porządku dziennego punktów:

 • Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Śniadowo w zakresie udzielenia pomocy finansowej na zadanie pn.: „Remont parkingu w ciągu drogi powiatowej 1947B w m. Szczepankowo, gm. Śniadowo ”,
 • Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Śniadowo w zakresie udzielenia pomocy finansowej na zadanie pn.: „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej 2110B w m. Śniadowo ul. Kolejowa, gm. Śniadowo ”.

Uzasadniając stwierdził, że tematy te będą przedmiotem kolejnego posiedzenia Zarządu.

 

Następnie poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do zaproponowanych tematów.

 

Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego ww. zmiany zostały przyjęte 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

 

Z kolei stwierdził, że porządek obrad przedstawia się wg następującego układu:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z 50-go posiedzenia Zarządu.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Łomżyńskiego.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie: upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży do wykonywania wszelkich czynności związanych z realizacją programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Raportu o stanie Powiatu Łomżyńskiego za 2019 rok.
 6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia zadań należących do wykonania przez powiatową bibliotekę publiczną, Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży oraz zawarcie w tym zakresie porozumienia z Miastem Łomża.
 7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Łomżyńskiego w charakterze Partnera do realizacji projektu zintegrowanego „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO, 3.2.2 RPO – II edycja” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego finansowanego w ramach Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu, Poddziałania 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki/ Poddziałania 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Wizna w zakresie udzielenia pomocy finansowej na zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1964B w m. Janczewo o dł. odc. ok. 990 m, gm. Wizna”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Wizna w zakresie udzielenia pomocy finansowej na zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1962B Wizna – Srebrowo o dł. odc. ok. 990 m, gm. Wizna”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Śniadowo w zakresie udzielenia pomocy finansowej na zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1996B Śniadowo - Brulin o dł. odc. ok. 990 m, gm. Śniadowo”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Śniadowo w zakresie udzielenia pomocy finansowej na zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1954B Szczepankowo – Wszerzecz o dł. odc. ok. 990 m, gm. Śniadowo”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Śniadowo w zakresie udzielenia pomocy finansowej na opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1950B na odc. Zagroby – Żebry na dł. ok. 1850 m”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Śniadowo w zakresie udzielenia pomocy finansowej na opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1942B na odcinku dr. wojew. nr 677 – Koziki na długości ok. 1000 m, gm. Śniadowo”.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Śniadowo w zakresie udzielenia pomocy finansowej na opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1944B na odcinku dr. wojew. nr 677 – Jemielite Wypychy na długości ok. 1050 m + przejazd kolejowy, gm. Śniadowo”.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia zmieniającego.
 16. Sprawy różne:
 • Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o zaliczeniu drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych w obrębie Rakowo-Czachy, gmina Piątnica.

 

Ad 2 Przewodniczący Zarządu poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do protokołu z 50-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

 

W związku z ich brakiem zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z 50-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

 

Ad 3 Przewodniczący Zarządu o zabranie głosu poprosił Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży.

 

Mieczysław Bieniek – przedstawił projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Łomżyńskiego. Objaśniając dodał, że przekazanie sprzętu komputerowego uzasadnione jest tym, iż jest on wyeksploatowany i jego parametry nie spełniają norm wymaganych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – zapytała czy przekazywany sprzęt jest już zamortyzowany.

 

Mieczysław Bieniek – odpowiedział twierdząco.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Łomżyńskiego (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 51/222/2020 z dnia 5 czerwca 2020 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

Ad 4 Przewodniczący Zarządu o zabranie głosu poprosił Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.

 

Jacek Nowakowski – przedstawił projekt uchwały w sprawie: upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży do wykonywania wszelkich czynności związanych z realizacją programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Objaśniając dodał, że podjęcie tej uchwały umożliwi wypłatę między innymi uczestnikom warsztatów terapii zajęciowej kwoty po 500 zł za 3 miesiące, czyli za okres kiedy nie pracowały placówki świadczące usługi na rzecz osób niepełnosprawnych w wyniku żywiołu i sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi, w tym wypadku koronawirusem. W związku z tym każda z uprawnionych osób będzie mogła otrzymać maksymalnie 1.500 zł. 

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Tadeusz Góralczyk – zapytał ile osób otrzyma przedmiotową pomoc.

 

Mieczysław Bieniek – odpowiedział, że łącznie będzie to kilkadziesiąt osób.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie: upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży do wykonywania wszelkich czynności związanych z realizacją programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 51/223/2020 z dnia 5 czerwca 2020 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

 

Ad 5 Przewodniczący Zarządu o zabranie głosu poprosił Wicestarostę Łomżyńskiego.

 

Maria Dziekońska – przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia Raportu o stanie Powiatu Łomżyńskiego za 2019 rok. Wyjaśniając stwierdziła, że niniejszy Raport został przygotowany po raz drugi. W zwykłym trybie postepowania powinien on być uchwalony do 31 maja bieżącego roku, natomiast ustawa dotycząca COVID-19 przesunęła ten termin o 60 dni. Raport zawiera obszerne wiadomości, także w zakresie porównania z innymi samorządami powiatowymi województwa podlaskiego. Obejmuje on również informacje dotyczące tego dokąd zmierza nasza gospodarka i inwestycje oraz warunków finansowych powiatów w poprzednich latach w porównaniu do 2019 roku, ale też inne działania. Metodologia Raportu oparta jest na zadaniach własnych powiatu wynikających z ustawy o samorządzie powiatowym.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia Raportu o stanie Powiatu Łomżyńskiego za 2019 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 51/224/2020 z dnia 5 czerwca 2020 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

 

Ad 6 Przewodniczący Zarządu o zabranie głosu poprosił głównego specjalistę z Wydziału Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Promocji.

 

Elżbieta Gosk – przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia zadań należących do wykonania przez powiatową bibliotekę publiczną, Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży oraz zawarcie w tym zakresie porozumienia z Miastem Łomża. Wyjaśniając poinformowała, że w roku bieżącym w ramach porozumienia zostanie przekazana kwota 27.000 a nie 46.000 zł jak było w roku poprzednim – ze względu na sytuacją epidemiologiczną. Prezydent Miasta Łomża zaakceptował już projekt porozumienia w przedmiotowej sprawie.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – w związku ze zmianami proponowanych kwot w ramach przedstawionego porozumienia poprosiła o przygotowanie zmian do budżetu powiatu.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia zadań należących do wykonania przez powiatową bibliotekę publiczną, Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży oraz zawarcie w tym zakresie porozumienia z Miastem Łomża.

 

Ad 7 Przewodniczący Zarządu o zabranie głosu poprosił Naczelnika Wydziału Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Promocji.

 

Edyta Zawojska – przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Łomżyńskiego w charakterze Partnera do realizacji projektu zintegrowanego „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO, 3.2.2 RPO – II edycja” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego finansowanego w ramach Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu, Poddziałania 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki/ Poddziałania 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia zadań należących do wykonania przez powiatową bibliotekę publiczną, Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży oraz zawarcie w tym zakresie porozumienia z Miastem Łomża.

 

Ad 8 Przewodniczący Zarządu o zabranie głosu poprosił Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

Krzysztof Święcki – przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Wizna w zakresie udzielenia pomocy finansowej na zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1964B w m. Janczewo o dł. odc. ok. 990 m, gm. Wizna”. Podsumowując dodał, że niniejsze zadanie ma być dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Wizna    w zakresie udzielenia pomocy finansowej na zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1964B w m. Janczewo o dł. odc. ok. 990 m, gm. Wizna” (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 51/225/2020 z dnia 5 czerwca 2020 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

 

Ad 9 Przewodniczący Zarządu o zabranie głosu poprosił Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych    w Łomży.

 

Krzysztof Święcki – przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Wizna w zakresie udzielenia pomocy finansowej na zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1962B Wizna – Srebrowo o dł. odc. ok. 990 m, gm. Wizna”. Podsumowując dodał, że niniejsze zadanie także ma być dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych, przy tym zakres prac jest nieco inny od zakresu prac z poprzedniego zadania.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Wizna    w zakresie udzielenia pomocy finansowej na zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1962B Wizna – Srebrowo o dł. odc. ok. 990 m, gm. Wizna” (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 51/226/2020 z dnia 5 czerwca 2020 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

 

Ad 10 Przewodniczący Zarządu o zabranie głosu poprosił Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych    w Łomży.

 

Krzysztof Święcki – przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Śniadowo w zakresie udzielenia pomocy finansowej na zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1996B Śniadowo - Brulin o dł. odc. ok. 990 m, gm. Śniadowo”. Podsumowując dodał, że niniejsze zadanie także ma być dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Śniadowo w zakresie udzielenia pomocy finansowej na zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1996B Śniadowo - Brulin o dł. odc. ok. 990 m, gm. Śniadowo” (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 51/227/2020 z dnia 5 czerwca 2020 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

 

Ad 11 Przewodniczący Zarządu o zabranie głosu poprosił Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych    w Łomży.

 

Krzysztof Święcki – przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Śniadowo w zakresie udzielenia pomocy finansowej na zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1954B Szczepankowo – Wszerzecz o dł. odc. ok. 990 m, gm. Śniadowo”. Podsumowując dodał, że niniejsze zadanie także ma być dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Śniadowo w zakresie udzielenia pomocy finansowej na zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1954B Szczepankowo – Wszerzecz o dł. odc. ok. 990 m, gm. Śniadowo” (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 51/228/2020 z dnia 5 czerwca 2020 roku stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

 

Ad 12 Przewodniczący Zarządu o zabranie głosu poprosił Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych    w Łomży.

 

Krzysztof Święcki – przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Śniadowo w zakresie udzielenia pomocy finansowej na opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1950B na odc. Zagroby – Żebry na dł. ok. 1850 m”. Podsumowując dodał, że po wykonaniu tego zadania będą podjęte działania na rzecz dofinasowania inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych. Koszty wykonania dokumentacji będą w 50 % pokryte przez Gminę Śniadowo.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Śniadowo w zakresie udzielenia pomocy finansowej na opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1950B na odc. Zagroby – Żebry na dł. ok. 1850 m” (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 51/229/2020 z dnia 5 czerwca 2020 roku stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

 

Ad 13 Przewodniczący Zarządu o zabranie głosu poprosił Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

 

Krzysztof Święcki – przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Śniadowo w zakresie udzielenia pomocy finansowej na opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1942B na odcinku dr. wojew. nr 677 – Koziki na długości ok. 1000 m, gm. Śniadowo”. Podsumowując dodał, że analogicznie do poprzedniego przypadku po wykonaniu tego zadania będą podjęte działania na rzecz dofinasowania inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych. Koszty wykonania dokumentacji będą w 50 % pokryte przez Gminę Śniadowo.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Śniadowo w zakresie udzielenia pomocy finansowej na opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1942B na odcinku dr. wojew. nr 677 – Koziki na długości ok. 1000 m, gm. Śniadowo” (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 51/230/2020 z dnia 5 czerwca 2020 roku stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).

 

Ad 14 Przewodniczący Zarządu o zabranie głosu poprosił Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

 

Krzysztof Święcki – przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Śniadowo w zakresie udzielenia pomocy finansowej na opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej  nr 1944B na odcinku dr. wojew. nr 677 – Jemielite Wypychy na długości ok. 1050 m + przejazd kolejowy, gm. Śniadowo”. Podsumowując dodał, że analogicznie do poprzedniego przypadku po wykonaniu tego zadania będą podjęte działania na rzecz dofinasowania inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych. Koszty wykonania dokumentacji będą w 50 % pokryte przez Gminę Śniadowo. Ponadto stwierdził, że przebudowa przejazdu kolejowego    w przyszłości może okazać się kosztem niekwalifikowalnym, ale ten problem trzeba będzie rozważyć w późniejszym okresie.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Śniadowo w zakresie udzielenia pomocy finansowej na opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej  nr 1944B na odcinku dr. wojew. nr 677 – Jemielite Wypychy na długości ok. 1050 m + przejazd kolejowy, gm. Śniadowo” (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 51/231/2020 z dnia 5 czerwca 2020 roku stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu).

 

Ad 15 Przewodniczący Zarządu o zabranie głosu poprosił Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

 

Krzysztof Święcki – przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia zmieniającego.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia porozumienia zmieniającego (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 51/232/2020 z dnia 5 czerwca 2020 roku stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu).

 

Ad 16 W sprawach różnych Przewodniczący Zarządu o zabranie głosu poprosił Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

 

Krzysztof Święcki – przedstawił projekt uchwały w sprawie wydania opinii o zaliczeniu drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych w obrębie Rakowo-Czachy, gmina Piątnica. Podsumowując zaznaczył, że sprawa ta należy do czysto formalnych, natomiast Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży nie ma żadnych zastrzeżeń co do zmiany kategorii drogi w obrębie Rakowo-Czachy.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie wydania opinii o zaliczeniu drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych w obrębie Rakowo-Czachy, gmina Piątnica (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 51/233/2020 z dnia 5 czerwca 2020 roku stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu).

 

Ponadto nie poruszono dodatkowych zagadnień.

 

Następnie Przewodniczący Zarządu, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 51-sze posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

 

 

 

Data powstania: poniedziałek, 29 cze 2020 12:10
Data opublikowania: poniedziałek, 29 cze 2020 12:13
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 284 razy