BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia   27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:


  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Łomży z siedzibą w Łomży przy ulicy Szosa Zambrowska 1/27 jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Łomży.

 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: iod.pinblomza@gmail.com

 3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych, Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego oraz Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane    w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa tj. pozostałe strony  i uczestnicy postępowania, ich pełnomocnicy, organy administracji publicznej, sądy  i prokuratury.

 5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

 6. Posiada Pan/Pani prawo do: • żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO,

 • sprostowania danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO,

 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO. 1. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 2. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu.

 3. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe.


 

Data powstania: wtorek, 19 cze 2018 12:37
Data opublikowania: wtorek, 19 cze 2018 13:08
Opublikował(a): Barbara Stalewska
Zaakceptował(a): Barbara Stalewska
Artykuł był czytany: 822 razy