BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na wybór banku

Ogłoszenie o przetargu ograniczonym, zgodnie z art. 47-53 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177 z późn. zm.) na: „Bankową obsługę powiatu łomżyńskiego” Zarząd Powiatu Łomżyńskiego ogłasza przetarg ograniczony na wybór banku, który przez najbliższe 3 lata będzie obsługiwał budżet powiatu łomżyńskiego:
1. Banki lub ich oddziały zainteresowane udziałem w przetargu winny być położone na terenie miasta Łomży.
2. Banki zainteresowane przetargiem mogą otrzymać bezpłatnie specyfikację istotnych warunków zamówienia zawierającą warunki przystąpienia do przetargu i sposób wyłonienia oferty najkorzystniejszej w siedzibie Zamawiającego, 18-400 Łomża, ul. Szosa Zambrowska 1/27, pokój nr 117, w godzinach od 9.00 do 13.00.
3. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Oferentami jest Pani Barbara Gorzęba oraz Pan Zbigniew Kowalewski pokój Nr 117, telefon (086) 216-22-11.
4. Oferty należy złożyć w terminie do dnia 17.02.2005 roku do godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży, pokój Nr 117.
5. Otwarcie złożonych ofert nastąpi komisyjne o godzinie 11.00 w pokoju Nr 109. W czynności otwarcia ofert mogą uczestniczyć oferenci.
6. Od oferentów nie pobiera się wadium.
7. Termin związania ofertą 30 dni licząc od dnia wyznaczonego na otwarcie ofert.
8. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.
9. Ocena ofert, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty najkorzystniejszej zawarte są w SIWZ.
10. O wynikach przetargu zainteresowani zostaną zawiadomieni na piśmie. Wynik przetargu zamieszczony zostanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na jego stronie internetowej.
Data powstania: wtorek, 1 lut 2005 13:58
Data opublikowania: wtorek, 1 lut 2005 14:00
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 21 lut 2005 14:24
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 2082 razy