BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr 97/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 31 lipca 2014 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 9.00, natomiast zakończenie o godzinie 9.20.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Lech Marek Szabłowski - Starosta.
2. Adam Krzysztof Sowa - Wicestarosta.
3. Irena Zofia Przybylak - członek Zarządu.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad.1 Starosta – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady stwierdził, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z 96-ego posiedzenia Zarządu.
3. Rozpatrzenie wniosków Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży o przyznanie kwoty 6.000 zł i 3.000 zł na opracowanie map do celów projektowych.
4. Przyjęcie porozumienia z Gminą Jedwabne w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Jedwabne Powiatowi Łomżyńskiemu.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przeznaczonej do publicznej wiadomości informacji o danych o wykonaniu budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2014 rok.
7. Sprawy różne.

Następnie Starosta poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do przytoczonych tematów.

Wobec ich braku ogłosił przejście do realizacji punktu drugiego.

Ad.2 Starosta zapytał zgromadzonych czy mają pytania bądź uwagi odnoszące się do protokołu z 96-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

W związku z brakiem pytań bądź uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół z 96-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 3-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.3 Barbara Chojnowska – Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży poinfrormowała, że wniosek o przyznanie kwoty 6.000 zł i 3.000 zł na opracowanie map do celów projektowych dotyczy dwóch odcinków dróg powiatowych, które mają być wyremontowane w ramach środków klęskowych. Komisja weryfikacyjna do usuwania skutków klęsk żywiołowych wstępnie pozytywnie oceniła nasz projekt. Procedura trwa około roku, natomiast nasze działania mają na celu przygotować całość pozostałych procedur. Staramy się o środki klęskowe, bowiem drogi te zostały zniszczone przez wody roztopowe.

Irena Przybylak – dlaczego innych odcinków dróg nie można było tak zabezpieczyć, np. drogi przez Kalinowo?

Starosta – ponieważ taki odcinek drogi musi być poparty faktycznymi zdarzeniami na danym terenie. Na tych terenach, które zgłaszamy była Komisja Wojewody i dokonała na miejscu oceny i stwierdziła, że ta droga faktycznie została zniszczona przez żywioł – wód roztopowych. Warto dodać, że wysokość dafinansowania w tej kwestii wynosi aż 80 %
Jeżeli dziś przyjmiemy te wnioski to następnie będzie je musiała zaopiniować Komisja Budżetu, bowiem środki planujemy pozyskać w ramach zmiany przeznaczenia rezerwy celowej.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 3-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli wnioski Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży o przyznanie kwoty 6.000 zł i 3.000 zł na opracowanie map do celów projektowych (ww. wnioski stanowią załączniki nr 3 i nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.4 Barbara Chojnowska – Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży poinfrormowała, że projket porozumienia z Gminą Jedwabne w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Jedwabne Powiatowi Łomżyńskiemu dotyczy odcinka drogi wskazenego przez Burmistrza. Metoda powierzchniwego utrwalenia będzie wykonana siłami ZDP, natomiast Burmistrz pokryje koszty w 100 %.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 3-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projkt porozumienia z Gminą Jedwabne w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Jedwabne Powiatowi Łomżyńskiemu (ww. wnioski stanowią załączniki nr 5 do niniejszego protokołu).

Ad.5 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – pierwszy projekt uchwały dotyczy wykonania obowiązku przeznaczenia do publicznej wiadomości informacji o danych o wykonaniu budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 roku. Generalnie sytuacja na dzień dzisiejswzy jest poprawa. Załaczniki przedstawiają szczegółowe wydatki i dochody. Jednostki organizacyjne nie posiadają przekroczeń.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 3-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości w Gaci (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 97/355/2014 z dnia 31 lipca 2014 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Ad.6.1 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – pierwszy projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu dotyczy wykonania po stronie dochodów i wydatków wynikających z remontu drogi w m. Kramkowo gm. Wizna. Wójt nam przekaże wartośc 100 % kosztów zadania, czyli kwotę w wysokości 142.394,00 zł. Wszystkie żródła wydatków są przedstawione w załacznikach.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 3-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 97/356/2014 z dnia 31 lipca 2014 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Ad.6.2 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – drugi projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu ma charakter porządkowy i reguluje plan wydatków zgodnie z dyspozycją Rady Powiatu.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 3-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 97/357/2014 z dnia 31 lipca 2014 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

Ad.7 W sprawach różnych nie poruszono dodatkowych tematów.

Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 97-me posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.


Data powstania: wtorek, 26 sie 2014 12:27
Data opublikowania: wtorek, 26 sie 2014 12:28
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1934 razy