BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Działając na podstawie art. 69 i 71 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177) informuję o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na wykonanie projektu podziału nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu Łomżyńskiego a będącej w użytkowaniu wieczystym Regionalnego Ośrodka Kultury w Zbójnej Biuro w Łomży położonej w m. Łomży przy ul. Nowogrodzkiej 157, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 20248.
Cel opracowania – podział nieruchomości celem sprzedaży.
Termin realizacji – 15 kwietnia 2004 r.
O wyborze oferty decydować będzie najniższa cena.
Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem ,,Oferta na podział nieruchomości” należy składać w Regionalnym Ośrodku Kultury w Zbójnej Biuro w Łomży, ul. Małachowskiego 4 pok. 12 w terminie do dnia 30 marca 2004 r. do godz. 10.00.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne należy złożyć wraz z ofertą oświadczenie spełnienia warunków określonych w art. 22 i art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 marca 2004 r. o godz. 11.00.
Szczegółowe informacje o warunkach zamówienia można uzyskać w pok. nr 12, tel. 219 02 00, 219 01 11.
Data powstania: środa, 24 mar 2004 08:24
Data opublikowania: środa, 24 mar 2004 08:26
Data przejścia do archiwum: wtorek, 13 kwi 2004 07:20
Opublikował(a): Andrzej Żmuda
Zaakceptował(a): Andrzej Żmuda
Artykuł był czytany: 1874 razy