BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

ANEKS 1

Do Statutu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 w Łomży
W statucie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 w Łomży stanowiącym załącznik do Uchwały XXVIII/140/02 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 17.01.2002 r wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 9 pierwsze zdanie otrzymuje brzmienie: „Cele wyżej wymienione poradnia realizuje w zakresie działalności diagnostycznej, terapeutycznej, doradczej, profilaktycznej i edukacyjnej prowadząc niżej wymienione formy pracy”
2. § 9 pkt 2 litera a przyjmuje brzmienie: „prowadzi różnego rodzaju formy terapii psychologicznej i społecznej, grupowej i indywidualnej oraz mediacje dla dzieci, młodzieży i rodziców”.
3. § 9 pkt 2 litera b przyjmuje brzmienie: „terapię logopedyczną”.
4. § 9 pkt 3 litera a przyjmuje brzmienie : „prowadzi doradztwo psychologiczne i pedagogiczne dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli w zakresie rozwiązywania zgłaszanych problemów rozwojowych, dydaktyczno – wychowawczych, a także konsultacje w zakresie wspomagania wczesnego rozwoju dziecka,”
5. § 9, po pkt 4 dodaje się pkt 5 w brzmieniu: „w zakresie edukacji:
a) prowadzenie pedagogizacji rodziców, nauczycieli i uczniów.
b) Prowadzenie warsztatów i zajęć psychoedukacyjnych dla klientów poradni,
c) uczestniczenie w radach pedagogicznych szkół i placówek oświatowych, pomoc w tworzeniu planów wychowawczych i programów profilaktycznych szkół,
d) opracowywanie i upowszechnianie wyników badań.
6. W § 13 pkt 1 dodaje się zdanie w brzmieniu: „W poradni pomoc dzieciom i młodzieży może być udzielana również przez wolontariuszy”.
7. W § 14 pkt 1 słowa: „do 15 maja każdego roku”, zastępuje się słowami „do 30 kwietnia danego roku”.
8. § 18 pkt 1.1) przyjmuje brzmienie: „badania psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne”,
9. § 18 pkt 1.7) przyjmuje brzmienie: „warsztaty, zajęcia psychoedukacyjne”
10. § 18 pkt 1.8) przyjmuje brzmienie „terapia pedagogiczna”
11. § 19 pkt 7 przyjmuje brzmienie: „protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej, zespołów orzekających i zespołów samokształceniowych,”.
12. § 19 pkt 8 przyjmuje brzmienie: karty pracy w terenie”.
Data powstania: wtorek, 2 mar 2004 13:29
Data opublikowania: wtorek, 2 mar 2004 13:35
Opublikował(a): Natalia Chudy
Zaakceptował(a): Natalia Chudy
Artykuł był czytany: 2165 razy