BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

REGULAMIN ORGANIZACJI PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ NR 1 W ŁOMŻY

§ 1

1.Regulamin opracowano w oparciu o przepisy prawa oświatowego, statut Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Łomży oraz Kodeks pracy.
2. Regulamin określa:
a) czas i miejsce wykonywania pracy;
b) zasady organizacji pracy poradni;
c) obowiązującą dokumentację, zasady jej prowadzenia i obiegu;
d) obieg korespondencji oraz zasady aprobaty dokumentów;
e) wewnętrzne przepisy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 2

Czas i miejsce wykonywania pracy

1. Wymiar czasu pracy pracowników pedagogicznych poradni wynosi 20 godzin tygodniowo i jest realizowany w formie pięciodniowego tygodnia pracy w godzinach 8.00 – 16.00.
2. Wymiar czasu pracy pracowników administracyjnych wynosi 40 godzin tygodniowo i jest realizowany w godzinach 8.00 – 16.00
3. Dyrektor poradni ustala i przedstawia do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej tygodniowy rozkład zajęć pracowników pedagogicznych określający ich godziny pracy w poszczególnych dniach tygodnia. Zmiana godzin pracy wymaga uzgodnienia z dyrektorem poradni.
4. Pracownicy są zobowiązani do punktualnego rozpoczynania i kończenia pracy oraz efektywnego wykorzystywania czasu pracy dla realizacji zadań statutowych poradni.
5. Pracownik winien niezwłocznie wyjaśnić dyrektorowi przyczyny spóźnienia lub innego odstępstwa od ustalonych godzin świadczenia pracy.
6. Nieprzestrzeganie czasu pracy może spowodować pociągnięcie pracownika do odpowiedzialności, zgodnie z przepisami prawa pracy.
7. Wyjścia i wyjazdy pracownika w teren winny być uzgodnione z dyrektorem i wpisane w kalendarz terminów znajdujący się w sekretariacie oraz odnotowane w Karcie pracy w terenie stanowiącej załącznik do regulaminu. Wypełnione karty wpinane są do Ewidencji pracy w terenie.
8. W przypadku choroby lub innych przyczyn powodujących niemożność świadczenia pracy przez pracownika, należy powiadomić sekretariat placówki, nie później jednak niż następnego dnia.
9. Dyrektor może w uzasadnionych przypadkach zalecić pracownikowi wykonywanie pracy w dni wolne od pracy lub po godzinach pracy pracownikowi przysługuje czas wolny na zasadach określonych w Kodeksie pracy.
10. Poradnia jest placówką nieferyjną. Z zasadniczej części urlopu wypoczynkowego pracownicy korzystają w okresie od końca roku szkolnego do dnia 25 sierpnia. Pozostałe dni urlopu wypoczynkowego pracownicy wykorzystują w terminie ustalonych z dyrektorem poradni, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy.

§ 3

Zasady organizacji pracy

1. Urządzenia znajdujące się na wyposażeniu poradni winny być używane zgodnie z ich przeznaczeniem, z przestrzeganiem zasad określonych w instrukcji obsługi, wyłącznie dla realizacji celów statutowych poradni.
2. Zabrania się instalowania i wykorzystywania nielegalnego oprogramowania komputerowego na sprzęcie informatycznym poradni.
3. Prywatne rozmowy telefoniczne są rejestrowane w Zeszycie Rozmów prywatnych . Po porównaniu zapisów w Zeszycie z wydrukiem komputerowym, koszty rozmów prywatnych pokrywa pracownik, który je przeprowadził.
4. Każdy z pracowników poradni odpowiada za powierzony mu sprzęt oraz jest zobowiązany do zabezpieczenia swojego stanowiska po zakończeniu pracy poprzez pozostawienie dokumentacji w zamkniętych szafach i biurkach, włączenie z sieci urządzeń elektrycznych i oświetlenia, zamknięcie okien, drzwi.
5. Korzystanie z księgozbioru poradni może odbywać się po uzgodnieniu z pracownikiem odpowiedzialnym za jego prowadzenie. Nie należy wypożyczać książek i metod oraz pomocy diagnostycznych osobom nie będącymi pracownikami poradni.
6. Pracownicy poradni są w sposób szczególny zobowiązani do przestrzegania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

§ 4

Obowiązująca dokumentacja, zasady jej prowadzenia i obiegu.

1. W poradni tworzone są następujące rodzaje dokumentacji:
a) Roczny plan pracy poradni zatwierdzany przez Radę Pedagogiczną i sprawozdanie z jego realizacji,
b) Projekt organizacyjny poradni przygotowany przez dyrektora i zatwierdzany przez organ prowadzący,
c) Tygodniowy rozkład zajęć pracowników pedagogicznych zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną;
d) Protokolarz posiedzeń Rady Pedagogicznych;
e) Księga główna oraz Skorowidz alfabetyczny badanych;
f) Dzienniki indywidualnych zajęć pracowników poradni i Dzienniki zajęć terapeutycznych;
g) Karty indywidualne badanych;
h) Terminarz badań;
i) Ewidencja pracy w terenie zawierająca Karty pracy w terenie;
j) Protokoły posiedzeń zespołów orzekających;
k) Zeszyt zarządzeń dyrektora poradni;
l) Inna dokumentacja określona w przepisach odrębnych.
2. Karty indywidualne z wypełnioną dokumentacją badań specjalistycznych winny być zwracane do sekretariatu nie później niż 3 dni od dnia badania, a następnie bezzwłocznie rejestrowane w księdze głównej i skorowidzu alfabetycznym badanych.
3. Karty pracy w terenie wypełnione są na bieżąco i rejestrowane w ewidencji pracy w terenie i przechowywane wraz z nią.
4. Dzienniki indywidualnych zajęć pracowników poradni i Dzienniki zajęć terapeutycznych prowadzone są przez pracowników na bieżąco.
5. Zgłoszenia na badania wpisuje się do terminarza badań i wysyła informację o terminie badań do zgłaszającego.
6. Protokoły z posiedzeń zespołów orzekających sporządzane są w dniu posiedzenia zespołu i podpisywanie przez jego członków.
7. Zasady sporządzania protokołów zebrań Rady Pedagogicznej i prowadzenia Prtokolarza Rady określone są w Regulaminie Pracy Rady Pedagogicznej.


§5

Obieg korespondencji i zasady aprobaty dokumentów.

1. Korespondencja rejestrowana jest przez referenta w księdze pism przychodzących i wychodzących za wyjątkiem korespondencji wewnętrznej poradni.
2. Wpływającą korespondencję przegląda dyrektor i dekretuje ją do pracowników według ich kompetencji. Odpowiedź na korespondencję powinna nastąpić w ciągu siedmiu dni lub w innym terminie wyznaczonym przez dyrektora poradni, po uprzednim zapoznaniu dyrektora z treścią odpowiedzi.
3. Obieg dokumentów finansowych odbywa się między dyrektorem w Wydziałem Finansowym Starostwa Powiatowego w Łomży na odrębnych zasadach.
4. Dyrektor poradni podpisuje:
a) Zarządzenia i decyzje własne;
b) Pisma skierowane do władz nadrzędnych;
c) Zalecenia pokontrolne dotyczące działalności poradni;
d) Dokumentację finansową;
e) Zatwierdzanie planów pracy;
f) Podziękowania, nagrody, dyplomy;
g) Umowy o pracę, zwolnienia, przeniesienia, świadectwa pracy;
h) Aprobatę urlopów;
i) Odpowiedzi na skargi i wnioski;
j) Pisma dotyczące statutowej działalności poradni;
k) Opinie na podstawie badań i orzeczenia z posiedzeń zespołów orzekających;
l) Delegacje służbowe.


§ 6

Dyrektor poradni może wprowadzić zmiany w regulaminie pracy poradni z inicjatywy własnej lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
Data powstania: wtorek, 2 mar 2004 12:30
Data opublikowania: wtorek, 2 mar 2004 13:29
Data edycji: wtorek, 2 mar 2004 13:39
Opublikował(a): Natalia Chudy
Zaakceptował(a): Natalia Chudy
Artykuł był czytany: 7873 razy
Ilość edycji: 1