BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ

Postanowienia ogólne


§ 1

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 w Łomży została założona na podstawie Uchwały Nr XXVIII /140 / 02 Rady Powiatu Łomżyńskiego dnia 17 stycznia 2002 r w sprawie założenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz załączonego do uchwały aktu założycielskiego.

§ 2

Organem prowadzącym poradnie jest Powiat Łomżyński.

§ 3

Poradnia jest placówką oświatową udzielająca dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

§ 4

Siedzibą Poradni jest miasto, ul. Szosa Zambrowska 1/27

§ 5

Teren poradni obejmuje obszar Powiatu Łomżyńskiego, Łomżyńskiego wyłączeniem miasta Łomża, obejmującego gminy: Łomża, Nowogród, Pątnica, Jedwabne, Wizna, Śniadowo, Miastkowo, Przytuły i Zbójna, na terenie których mają siedziby szkoły i przedszkola prowadzone przez powiat Łomżyński i wymienione gminy.

§ 6

Korzystanie z pomocy udzielonej przez Poradnie jest dobrowolne i nieodpłatne.

§ 7

1. Z Poradni mogą korzystać dzieci, młodzież i ich rodzice lub opiekunowie zamieszkali poza terenem jej działania, z wyjątkiem spraw wymagających postępowania orzekającego i kwalifikującego.
2. Poradnia udziela pomocy dzieciom nie uczęszczającym do szkoły (przedszkola) oraz ich rodzicom lub opiekunom zamieszkałym na obszarze funkcjonowania Poradni.

Cele i zadania Poradni

§ 8

Celem poradni jest udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno – pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.
Do zadań Poradni należy w szczególności:
1)wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, efektywności uczenia się, nabywania i rozwijania umiejętności negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów oraz innych umiejętności z zakresu komunikacji społecznej.
2)profilaktyka uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży – udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka.
3)terapia zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych.
4)wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny,
5)pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia – zawodu i planowania kariery życiowej.
6)prowadzenia edukacji prozawodowej wśród uczniów, rodziców, nauczycieli,
7)pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów.


§ 9

Cele wyżej wymienione Poradnia realizuje poprzez zadania w zakresie działalności diagnostycznej, terapeutycznej, doradczej oraz profilaktycznej.
1)w zakresie diagnozy i orzecznictwa:
a.prowadzenie badań dzieci i młodzieży zgłaszających się do Poradni.
b.dokonywanie diagnozy potrzeb edukacyjnych dzieci szczególnie uzdolnionych, odchyleń i zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieży z trudnościami w przystosowaniu środowiskowym,
c.kwalifikowanie i orzekanie do odpowiednich form pomocy psychologiczno – pedagogicznej, profilaktyczno – wychowawczej, opieki i kształcenia specjalnego oraz resocjalizacji.
2)w zakresie terapii:
a.prowadzi różnego rodzaju formy terapii psychologicznej, pedagogicznej i społecznej, zespołowej i indywidualnej w stosunku do dzieci i młodzieży,
b.terapia logopedyczna dla dzieci z wadami wymowy,
c.udziela konsultacji i innych form pomocy merytorycznej w tym w zakresie.
3)w zakresie doradztwa:
a.prowadzi doradztwo psychologiczne i pedagogiczne dla dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli w zakresie rozwiązywania zgłoszonych problemów dydaktyczno – wychowawczych,
b.prowadzi doradztwo w zakresie orientacji szkolnej (wyboru właściwego kierunku kształcenia) oraz orientacji zawodowej z uwzględnieniem możliwości psychofizycznych, dążeń zawodowych, potrzeb społeczno – gospodarczych, zainteresowań i uzdolnień.
4)w zakresie profilaktyki zaburzeń rozwojowych i trudności wychowawczych:
a.popularyzacja wiedzy psychologiczno – pedagogicznej w środowisku wychowującym,
b.rozwijanie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych rodziców,
c.inicjowanie różnorodnych form pracy wychowawczej w środowisku szkolnymi pozaszkolnym,
d.wykrywanie przyczyn trudności w funkcjonowaniu dzieci i młodzieży,
e.określanie warunków, metod postępowania zapewniających prawidłowy rozwój oraz wyrównywanie braków rozwojowych,
f.współdziałanie z innymi instytucjami działającymi na rzecz profilaktyki.


§ 10


1) Dla realizacji swoich zadań Poradnia:
a. występuje z wnioskami, dotyczącymi nowych rozwiązań dla poprawy sytuacji dzieci i młodzieży oraz sygnalizuje zaobserwowane nieprawidłowości władzom oświatowym, samorządowi terytorialnemu, służbie zdrowia, stowarzyszeniom pracującym na rzecz dzieci, młodzieży, rodziny,
b. współpracuje ze wszystkimi placówkami oświatowo – wychowawczymi, przede wszystkim z wychowawcami klas, pedagogami szkolnymi, w miarę potrzeby współpracuje z radami szkół, rodziców oraz placówkami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży,
c. inspiruje działalność na rzecz przygotowania dzieci i młodzieży do właściwego kierunku kształcenia i zawodu,
d. upowszechnia w środowisku wiedzę o wychowaniu.


Organa Poradni


1) Organami Poradni są:
a. Dyrektor Poradni,
b. Rada Pedagogiczna,
2) Dyrektor Poradni odpowiada za całokształt pracy merytorycznej i administracyjno – gospodarczej placówki,
3) Dyrektor Poradni działa w oparciu o ustawę o systemie oświaty, a do jego kompetencji w szczególności należy:
a. kierowanie działalnością Poradni i reprezentowanie jej na zewnątrz,
b. sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
c. realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących,
d. dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Poradni zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i podnoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi Poradni,
e. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych,
4) Dyrektor Poradni jest kierownikiem Poradni dla zatrudnionych w niej nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
a. zatrudnienia i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Poradni,
b. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Poradni,
c. występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Poradni.

§ 12

1) Radę Pedagogiczną tworzą i biorą udział w jej posiedzeniach wszyscy pracownicy pedagogiczni poradni.
2) Rada pedagogiczna działa zgodnie z kompetencjami określonymi w ustawie o systemie oświaty, a do jej kompetencji stanowiących należą:
a. zatwierdzanie planów pracy poradni,
b. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego.
3) Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
a. organizacje pracy Poradni, w tym tygodniowy rozkład zajęć,
b. projekt planu finansowego,
wnioski Dyrektora o przyznanie pracownikom pedagogicznym odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
c.propozycję Dyrektora Poradni w sprawach przydziału pracownikom pedagogicznym stałych prac, zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć.
4) Uchwały Rady Pedagogicznej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
5)Członkowie Rady pedagogicznej są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach, które mogą naruszać dobro „klientów” Poradni a także jej pracowników.
6)Zasady organizacji pracy Rady Pedagogicznej, zakres i formy jej działania określa „Regulamin Pracy Rady Pedagogicznej”.
7)Sytuacje konfliktowe wewnątrz poradni rozstrzyga Dyrektor, na wniosek złożony przez zainteresowane strony, jeśli strona sporu jest Dyrektor, to sprawę rozstrzyga Zarząd Powiatu Łomżyńskiego.
8)O podjętych decyzjach w sprawach zaistniałych konfliktów powiadamia Dyrektor zainteresowane strony, bądź właściwe organa w terminie 14 dni od daty przyjęcia wniosku.


Pracownicy pedagogiczni i administracyjni


§ 13


Poradnia zatrudnia pracowników pedagogicznych, administracyjnych i obsługi.
1.Pracownikami pedagogicznymi Poradni są psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, terapeuci, socjolodzy i inni specjaliści. W Poradni zatrudnia się także lekarza.
2.Liczbę pracowników pedagogicznych Poradni ustala na wniosek dyrektora organ prowadzący Poradnię.
3.Liczbę pracowników administracyjnych obsługi ustala Dyrektor w zależności od potrzeb Poradni.
4.Zasady zatrudniania, zwalniania pracowników pedagogicznych i innych pracowników Poradni określają odrębne przepisy.
5.Prawa i obowiązki pracowników pedagogicznych Poradni określają odrębne przepisy.
6.Przydziału obowiązków poszczególnym pracownikom Poradni dokonuje Dyrektor na posiedzeniu Rady Pedagogicznej rozpoczynającej każdy rok szkolny.
7.Pracownik Poradni ma prawo do samodzielnego doboru metod i kształtowania swojego warsztatu, zgodnie ze stanem nauki w dziedzinie diagnostyki terapii i poradnictwa.
8.Pracownik Poradni ma prawo i obowiązek doskonalenia zawodowego i podnoszenia swoich kwalifikacji.


Organizacja Poradni

§ 14

1.Szczegółową organizację Poradni w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Poradni opracowany przez Dyrektora najpóźniej do 15 maja każdego roku szkolnego na podstawie planu pracy oraz planu finansowego Poradni. Arkusz organizacyjny poradni zatwierdza organ prowadzący Poradnię do dnia 31 maja danego roku.
2.Arkusz organizacyjny Poradni zawiera dane dotyczące w szczególności terminu działania Poradni, pracowników Poradni łącznie z liczba stanowisk kierowniczych oraz ogólna liczbę godzin zajęć przydzielonych i finansowanych przez organ prowadzący.

§ 15

1.Poradnia działa w ciągu całego roku szkolnego jako placówka, w której nie SA przewidziane ferie szkolne.
2.Czas pracy Poradni ustala dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym.

§ 16

Organizacje stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć określa tygodniowy rozkład zajęć zatwierdzony przez Dyrektora po uprzednim zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną.

§ 17

Pracownicy Poradni realizują zadania poradni również poza poradnią, w środowisku dzieci i młodzieży, w tym w środowisku rodzinnym.

§ 18

1.Podstawowa forma pracy Poradni są:
a.badania psychologiczno – pedagogiczne,
b.terapia indywidualna i grupowa,
c.konsultacje problemowe,
d.instruktaż metodyczny
e.prelekcje, pogadanki,
f.treningi,
g.warsztaty,
h.zajęcia korekcyjno – kompensacyjne,
i.porady,
j.inne według potrzeb
2.W Poradni działają zespoły oczekujące zgodnie z odrębnymi przepisami.


§ 19


Poradnia prowadzi następującą dokumentację:

1.roczny plan pracy Poradni,
2.sprawozdanie z jego realizacji,
3.tygodniowy rozkład zajęć pracowników Poradni,
4.skorowidz alfabetyczny,
5.teczki indywidualne badanych dzieci i młodzieży – dokumentację badań,
6.dziennik zajęć specjalistycznych (terapeutycznych),
7.protokoły posiedzeń zespołów orzekających,
8.księgę form pracy,
9.dziennik indywidualnych zajęć pracowników pedagogicznych Poradni,
10.inną dokumentacje z odrębnymi przepisami.


§ 20


Poradnia przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.


§ 21


Zasady prowadzenia przez Poradnię gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.


§ 22


Nadzór pedagogiczny nad Poradnią sprawuje Podlaski Kurator Oświatowy w Białymstoku, Białymstoku nadzór finansowo – organizacyjny Powiat Łomżyński.

§ 23

Środki finansowe na funkcjonowanie Poradni pochodzą z budżetu państwa i przydzielane są przez Radę Powiatu Łomżyńskiego.

Data powstania: poniedziałek, 19 sty 2004 11:56
Data opublikowania: poniedziałek, 19 sty 2004 12:17
Data przejścia do archiwum: wtorek, 2 mar 2004 13:35
Opublikował(a): Natalia Chudy
Zaakceptował(a): Natalia Chudy
Artykuł był czytany: 2182 razy