BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Statut Muzeum Przyrody w Drozdowie

W uzgodnieniu:
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Bogdan Zdrojewski

23.03.2010
(data)

Załącznik do uchwały NrXXXIV/175/10
Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 21 kwietnia 2010r.


S T A T U T Muzeum Przyrody w Drozdowie


I. Postanowienia ogólne

§ 1

Muzeum Przyrody w Drozdowie, zwane dalej „Muzeum” działa w szczególności na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 1996r. o muzeach (Dz.U.z 1997r. Nr 5, poz. 24 z późn. zm. ) oraz ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001r. Nr 13, poz.123 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2

1. Organizatorem Muzeum jest Powiat Łomżyński.
2. Muzeum jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną
i wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora.

§ 3

1. Siedzibą Muzeum jest wieś Drozdowo w gminie Piątnica w powiecie łomżyńskim.
2. Muzeum obejmuje swoją działalnością obszar Powiatu Łomżyńskiego
i powiatów przyległych: Kolno, Grajewo, Mońki, Białystok, Zambrów, Ostrów Mazowiecka, Ostrołęka, a w szczególności w zakresie:
1/ gromadzenia i badania zbiorów historycznych teren województwa podlaskiego i mazowieckiego,
2/gromadzenia i badania zbiorów przyrodniczych teren województwa podlaskiego, a zbiorów dotyczących środowisk słodkowodnych, także teren Rzeczypospolitej Polskiej i zagranicy.

§ 4

Powiat Łomżyński zapewnia Muzeum środki do jego utrzymania i rozwoju.

II. Cele i zadania Muzeum

§ 5

1. Muzeum jest jednostką organizacyjną nie nastawioną na osiąganie zysku.
2. Podstawowymi celami działania Muzeum są:
1/gromadzenie i trwała ochrona dóbr naturalnego i kulturalnego dziedzictwa z terenów określonych statutem,
2/ gromadzenie przedmiotów i materiałów dokumentacyjnych dotyczących historii Drozdowa i rodziny Lutosławskich,
3/ badanie przyrody północno - wschodniej Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności Ziemi Łomżyńskiej i upowszechnianie wiedzy na jej temat,
4/ dokumentowanie działalności ziemiaństwa łomżyńskiego ze szczególnym uwzględnieniem rodziny Lutosławskich,
5/ prowadzenie działalności popularyzatorskiej, oświatowej i edukacyjnej w zakresie dziedzin reprezentowanych w Muzeum.

§ 6

Dla wykonania zadań określonych w § 5 Muzeum:
1/ gromadzi zbiory i materiały dokumentacyjne w zakresie nauk przyrodniczych w nim reprezentowanych oraz historii Drozdowa i ziemiaństwa łomżyńskiego,
2/ kataloguje i opracowuje naukowo zgromadzone zbiory,
3/ przechowuje zbiory w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo oraz udostępnia je do celów naukowych i oświatowych,
4/ zabezpiecza i konserwuje zbiory,
5/ organizuje i prowadzi badania i ekspedycje naukowe oraz prace wykopaliskowe,
6/ organizuje wystawy stałe, czasowe i objazdowe oraz prowadzi działalność edukacyjną,
7/ zapewnia właściwe warunki zwiedzania i korzystania ze zbiorów muzealnych
i bibliotecznych,
8/ prowadzi działalność wydawniczą,
9/ prowadzi bibliotekę z zakresu dyscyplin reprezentowanych w Muzeum.

III. Organizacja Muzeum

§ 7

W skład struktury organizacyjnej Muzeum wchodzą następujące działy:
1/ Dział Przyrodniczy,
2/ Dział Oświatowy,
3/ Dział Historyczny,
4/ Dział Administracyjno – Gospodarczy.

§ 8

Zakres zadań działów określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora Muzeum po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Łomżyńskiego oraz działających w Muzeum organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.
IV. Nadzór i zarządzanie Muzeum

§ 9

Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
a bezpośredni Zarząd Powiatu Łomżyńskiego.
§ 10

1.Przy Muzeum działa Rada Muzeum, której członków powołuje i odwołuje Rada Powiatu Łomżyńskiego.
2. Rada Muzeum działa w zakresie określonym w art.11 ustawy o muzeach.
3. Rada Muzeum liczy od 5 do 15 członków.
§ 11

Muzeum zarządzane jest przez dyrektora, którego powołuje i odwołuje Zarząd Powiatu Łomżyńskiego, na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

§ 12

1. Dyrektor kieruje całokształtem działalności Muzeum, czuwa nad jego mieniem
i jest za nie odpowiedzialny.
2. Do zakresu działania dyrektora należy w szczególności:
1/ kierownictwo w sprawach działalności podstawowej i administracyjnej,
2/ nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz majątkiem Muzeum,
3/ reprezentowanie Muzeum na zewnątrz,
4/ przedstawianie Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego i właściwym instytucjom planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych,
5/ nadzór nad redakcją wydawnictw muzealnych,
6/ wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń,
7/ sprawowanie ogólnego nadzoru nad kontrolą wewnętrzną,
8/ zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Muzeum oraz podejmowanie decyzji wynikających ze stosunku pracy.
V. Majątek i finanse Muzeum

§ 13

Majątek Muzeum może być wykorzystywany jedynie dla celów wynikających z zakresu jego działania.

§ 14

Działalność Muzeum jest finansowana z dotacji budżetowych Powiatu Łomżyńskiego,
z dochodów własnych Muzeum, ze środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

§ 15

Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§ 16

1.Muzeum prowadzi, jako dodatkową, działalność w zakresie:
1/ organizacji przejazdów po okolicy Drozdowa i Łomży oraz Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi,
2/ udostępniania parku i pomieszczeń Muzeum,
3/ wynajmu sprzętu turystycznego, pokoi gościnnych i kostiumów historycznych,
4/ sprzedaży wydawnictw i pamiątek,
5/ usług gastronomicznych oraz zbytu artykułów spożywczych.
2.Środki uzyskane z działalności gospodarczej mogą być przeznaczone wyłącznie na finansowanie działalności statutowej Muzeum.

§ 17

Do składania w imieniu Muzeum oświadczeń w zakresie jego praw i zobowiązań majątkowych, wymagane jest współdziałanie dwóch osób: dyrektora i głównego księgowego lub osób przez nich upoważnionych.

VI. Postanowienia końcowe

§ 18

1. Przekształcenia, połączenia, podziału lub likwidacji Muzeum może dokonać Rada Powiatu Łomżyńskiego w trybie i na warunkach przewidzianych w obowiązujących przepisach.
2. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

§ 19

W zakresie nieuregulowanym niniejszym statutem mają zastosowanie właściwe przepisy prawa.

Przewodniczący Rady
Stefan Popiołek

Data powstania: piątek, 3 paź 2003 10:55
Data opublikowania: piątek, 3 paź 2003 11:57
Opublikował(a): Anna Gubik
Zaakceptował(a): Anna Gubik
Artykuł był czytany: 6735 razy