BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Regulamin organizacyjny Muzeum Przyrody w Drozdowie

Postanowienia ogólne

Par. 1
Regulamin organizacyjny ustala wewnętrzną strukturę organizacyjną i zasady działania Muzeum Przyrody w Drozdowie, a także zakres działań działów oraz samodzielnych stanowisk pracy.

Par. 2
Muzeum Przyrody w Drozdowie działa w szczególności na podstawie następujących aktów prawnych:
1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o
organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (Dz.U. z 2001r. nr 13 poz. 123 z późń.
zm.).
2. Ustawy z dnia 21 listopada 1996r. o muzeach
(Dz.U. z 1997r. nr 5 poz. 24 z późń. zm.).
3. Statut Muzeum.

Par. 3
Kierownikiem Muzeum Przyrody i zwierzchnikiem służbowym pracowników jest Dyrektor Muzeum Przyrody.

Organizacja Muzeum Przyrody

Par. 4
1. Wewnetrznymi komórkami oragnizacyjnymi
Muzeum są działy:
- Dział Przyrodniczy,
- Dział Oświatowy,
- Dział Historyczny,
- Dział Administracyjno-Gospodarczy.
2. Każdy z działów w zakresie określonym w
Regulaminie prowadzi działania związane z
realizacją zadań Muzeum.

Par. 5
1. Pracownicy działow realizują przypisane
działom zadania i w tym zakresie ponoszą
odpowiedzialność przed Dyrektorem.
2. W zakresach czynności pracowników określa się
obowiązki, uprawnienia i zakres odpowiedzialności
oraz zasady organizacyjne zastepstwa w czasie
nieobecności pracownika.
3. Regulamin pracy określający prawa i obowiazki
pracodawcy i pracownika zwiazane z porządkiem
pracy w Muzeum ustala Dyrektor.

Dyrektor

Par. 6
Do zakresu zadań i kompetencji Dyrektora jako kierownika Muzeum Przyrody należy:
1. Organizowanie pracy Muzeum.
2. Podejmowanie działań zapewniajacych prawidłową
realizację zadań.
3. Realizacja polityki personalnej Muzeum.
4. Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad pracą
działów.
5. Wykonywanie funkcji zwierzchnika słyużbowego
wobec pracowników Muzeum z zakresu prawa
pracy.
6. Wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla
Dyrektora ustawami, innymi przepisami,
uchwałami Rady i Zarządu Powiatu oraz
wynikajacymi ze Statutu Muzeum.

Par. 7
Podczas nieobecności Dyrektora zastępuje go i odpowiada za całokształt funkcjonowania placówki osoba prowadząca Dział Administracyjno-Gospodarczy.

Zakresy zadań działów Muzeum

Par. 8
Do zakresu Działu Przyrodniczego należy:
1. Prowadzenie prac naukowo-badawczych na
obszarze północno-wschodniej Polski,
a w szczególności na Ziemi Łomżyńskiej.
2. Gromadzenie zbiorów i materiałów
dokumentacyjnych z zakresu flory i fauny z
określonego Statutem obszaru.
3. Stosownie do charakteru zebranych materiałow ich
inwentaryzowanie, ewidencjonowanie i naukowe
opracowanie.
4. Konserwowanie i przechowywanie zbiorów w
warunkach zapewniajacym ich bezpieczeństwo.
5. Udostepnianie zbiorów i danych do celów
naukowych i oświatowych.
6. Publikowanie prac naukowych w specjalistycznych
wydawnictwach.
7. Upowszechnianie wyników prac naukowo-
badawczych Muzeum oraz popularyzowanie
walorów przyrodniczych regionu.
8. Opracowywanie materiałow edukacyjnych,
oświatowych, scenariuszy wystaw itp.

Par.9
Do zakresu zadań Działu Historycznego należy:
1. Naukowe opracowywanie materiałów dotyczacych
roli i dorobku ziemiaństwa na Ziemi Łomżyńskiej.
2. Gromadzenie zbiorów i materiałow
dokumentujacyjnych dotyczących ziemiaństwa na
Ziemi Łomżyńskiej a w szczególności rodziny
Lutosławskich i ich dorobku.
3. Inwentaryzowanie, ewidencjonowanie i
opracowywanie zebranych materiałow oraz ich
konserwowanie i przechowywanie warunkach
zapewniajacych bezpieczeństwo.
4. Udostepnianie zbiorów i danych do celów
naukowych i oświatowych,
5. Upowszechnianie wiedzy na temat historii i
dorobku ziemiaństwa na Ziemi Łomżyńskiej.
6.Opracowywanie materiałów edukacyjnych,
oświatowych, scenariuszy wystaw itp.

Par. 10
Do zakresu zadań Działu Oświatowego należy:
1. Oprowadzanie zwiedzających.
2. Gromadzenie, ewidencjonowanie i udostępnianie
ksiegozbioru.
3. Organizowanie i prowadzenie działalności
edukacyjnej ( w tym wystawienniczej) i
popularyzatorskiej w zakresie dziedzin
reprezentowanych w Muzeum.
4. Organizowanie i prowadzenie imprez kulturalnych i
oświatowych.

Par. 11
Do zakresu zadań Działu Administracyjno-Gospodarczego należy:
1. Ogólna obsługa finansowo-ksiegowa Muzeum.
2. Prowadzenie sekretariatu Muzeum.
3. Obsługa techniczna budynku, urądzeń
posiadanych lub użytkowanych przez Muzeum.
4. Zabezpieczenie techniczne i gospodarcza obsługa
działań podejmowanych przez działy merytoryczne
Muzeum, w tym zaopatrzenie w sprzęt i materiały.
5. Prowadzenie prac pielęgnacyjnych w parku.

Udostępnianie wystaw Muzeum

Par. 12
1. Muzeum udostępnia nieodpłatnie w godzinach
otwarcia dla zwiedzajacych:
- zwiedzanie wystaw w niedzielę,
- amatorskie fotografowanie i filmowanie wystaw i
parku podczas zwiedzania,
- zwiedzanie parku
2. Muzeum udostępnia odpłatnie w godzinach
otwarcia dla zwiedzajacych:
- zwiedzanie wystaw,
- przewodnictwo po wystawach,
- możliwość zorganizowania i obsługę techniczną
ognisk w parku,
- możliwość wykonywania profesinalnie zdjęć
okolicznościowych na terenie parku i na
wystawach.
3. Po uzgodnieniu z dyrektorem Muzeum udostępnia
odpłatnie poza godzinami otwarcia dla
zwiedzajacych:
- zwiedzanie parku i wystaw,
- przewodnictwo po wystawach,
- możliwość organizowania i obsługę techniczną
ognisk w parku,
- możliwość wykonywania profesionalnie zdjęć
okolicznościowych na terenie parku i na
wystawach,
- możliwość organizowania imprez w parku lub z
wykorzystaniem wnętrz Muzeum,
- możliwość profesionalnego filmowania i
fotografowania wnętrz i eksponatów.

Par. 13
Muzeum nie pracuje w następujace dni:
- Nowy Rok,
- pierwszy dzień Wielkanocy i Bożego Narodzenia,
- Boże Ciało,
- 1 Listopada,

Par. 14
W niedzielę i święta oraz dni wolne od pracy (poza okreslonymi w par. 12) Muzeum czynne jest dla zwiedzajacych w godzinach: 9.30 - 15.30.

Par.15
W dni robocze Muzeum czynne jest dla zwiedzajacych od wtorku do piatku w godzinach 8.30 - 15.30, a w okresie od 1 maja do 30 września w godzinach od 8.30 - 18.30.

Udostępnienie zbiorów Muzeum

Par.16
Muzeum może udostępniać do celów edukacyjnych, wystawienniczych itp. eksponaty, archiwalia i inne materiały na zasadach określonych przepisami dotyczacymi zasobów muzealnych i archiwaliów w trybie zgodnym z regulaminem zatwierdzonym przez dyrektora.

Par.17
Muzeum udostępnia zbiory do celów naukowych na zasadach określonych przepisami dotyczacymi zasobów muzealnych i archiwaliów w trybie zgodnym z regulaminem zatwierdzonym przez dyrektora.

Par. 18
Tryb udostępniania zbiorów bibliotecznych oraz archiwaliów określa regulamin pracy biblioteki.

Par.19
W dniach światecznych i dodatkowo wolnych od pracy, w których wyznaczone sa dyżury odpowiedzialność za załatwianie spraw wynikajacych z kontaktu z gośćmi i zwiedzajacymi ciąży na pracowniku merytorycznym pracującym w danym dniu.

Data powstania: piątek, 1 sie 2003 09:33
Data opublikowania: piątek, 1 sie 2003 11:35
Opublikował(a): Anna Gubik
Zaakceptował(a): Anna Gubik
Artykuł był czytany: 7019 razy