BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27 - unieważnienie postępowania

Dotyczy: unieważnienia przetargu ograniczonego na wykonanie remontu i adaptację pomieszczeń w Zespole Gabinetów Lekarza Rodzinnego w Nowogrodzie dla Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży
Komisja przetargowa, na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych informuje, że w/w postępowanie, złożono następujące oferty; Oferta nr 1 - Zakład Budowlany s.c. L. Sawicki, W. Piechowicz, 18-400 Łomża, ul.Chabrowa 16 Oferta nr 2 - PHU “Przyszłość” M. Okrągły, 18-400 Łomża, ul. Woj. Polskiego 28. Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oferta nr 2 - PHU “Przyszłość” M. Okrągły, 18-400 Łomża, ul. Woj. Polskiego 28, została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1, pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, ponieważ jej treść, nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj przedmiarowi robót Zamawiającego , który był dołączony do SIWZ i wg którego należało sporządzić ofertę. W kosztorysie ofertowym - ilości robót w poz. 8, 38, 77, 80, 89, 92 zaoferowane przez Wykonawcę, nie odpowiadają ilościom z przedmiaru robót załączonym przez Zamawiającego do SIWZ. Zgodnie z obowiązującym w tym przetargu kryterium - cena 100% - najkorzystniejszą ofertą została wybrana oferta nr 1 - Zakład Budowlany s.c. L. Sawicki, W. Piechowicz, 18-400 Łomża, ul. Chabrowa 16, cena brutto 130138,99 zł - uzyskała 100 pkt – jako jedyna nie podlegająca odrzuceniu. Jednocześnie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie, ponieważ kwota najkorzystniejszej oferty / brutto 130 138,99 zł / przewyższa kwotę , którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie postępowania / brutto 106 320,97 zł /
Data powstania: środa, 20 sie 2008 11:52
Data opublikowania: środa, 20 sie 2008 11:57
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 1 wrz 2008 10:40
Opublikował(a): Monika Szumowska
Zaakceptował(a): Monika Szumowska
Artykuł był czytany: 2105 razy