BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Uchwała Nr XIV/73/08

Rady Powiatu Łomżyńskiego

z dnia 30 stycznia 2008 roku


w sprawie przyjęcia do realizacji w 2008 roku Programu Współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.


Na podstawie art.5 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. Nr 96,poz.873, z 2004r. Nr 116,poz.1203, Nr 210,poz.2135, Nr 155,poz.1298, Nr 169, poz.1420,Nr 175, poz.1462, Nr 249, poz.2104, z 2006r. Nr 94,poz.651 / uchwala się, co następuje:

§1. Przyjmuje się do realizacji w roku 2008 Program Współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady

Stefan Popiołek


Data powstania: czwartek, 31 sty 2008 11:36
Data opublikowania: czwartek, 31 sty 2008 11:40
Opublikował(a): Renata Wierzba
Zaakceptował(a): Renata Wierzba
Artykuł był czytany: 4303 razy