BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg ograniczony na wykonanie łazienek oraz wymianę drzwi wejściowych i wewnętrznych z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych

Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża ogłasza przetarg ograniczony na wykonanie łazienek oraz wymianę drzwi wejściowych i wewnętrznych z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w pięciu budynkach Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży.
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych – ilość zadań -1.
Zadanie jest niepodzielne.

Kopertę zawierającą wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy złożyć w sekretariacie ZPOZ w Łomży , ul. Szosa Zambrowska 1/27.

Koperta powinna być oznaczona:
“ Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w trybie przetargu ograniczonym –- na wykonanie łazienek oraz wymianę drzwi wejściowych i wewnętrznych z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w pięciu budynkach Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży - Nie otwierać przed 08. 09 .2006r. godz. 10.00”

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami jest:
Stanisław Studencki - sprawy merytoryczne tel. 86-2156949 w godz. 8 -14
Kazimierz Gawroński - sprawy formalno - prawne tel. 86 2156949 w godz. 8 -14
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (%)
CENA - 100 %
Warunki udziału w przetargu ograniczonym;
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy złożą oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art.. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych oraz złożą wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym, wraz z załączeniem do wniosku niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń:
1. Oświadczenia z art. 22 ust. 1 Ustawy - Prawo zamówień publicznych
2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku podmiotów występujących wspólnie do przetargu należy dołączyć umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie
3. Oświadczenia, że wykonawca wniesie należyte zabezpieczenie umowy w wysokości 5% ceny oferty
4. Oświadczenia, że roboty zostaną wykonane w terminie 2 miesięcy od dnia podpisania umowy
5. Oświadczenia, że wykonawca udzieli gwarancji na;
- wykonany przedmiot umowy na okres minimum 2 lat licząc od dnia podpisania protokołu odbioru robót,
Oświadczenia, że przy wykonaniu robót wykonawca zastosuje wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodnie z ustawą Prawo budowlane . Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania wykonawca przedstawi do wglądu w trakcie realizacji, a komplet przekaże przed odbiorem końcowym.
Dokumenty potwierdzające, że wykonawca zatrudnia osoby, posiadające wymagane uprawnienia budowlane /kopie uprawnień do wykonania zamówienia i dokumenty potwierdzające przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa - należy dołączyć do wniosku./
Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie.
Zamawiający oceni spełnienie warunków określonych w punktach 1 -8. Brak spełnienia któregokolwiek z tych warunków będzie skutkować brakiem zaproszenia do składania ofert. Jeżeli liczba wykonawców, którzy zgłoszą wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu i spełniających warunki określone w punktach 1 -8 będzie większa niż 7, Zamawiający oceni stopień spełnienia przez tych wykonawców warunków określonych w punkcie 8 -(wykaz robót budowlanych). Zamawiający uzna za najpełniej spełniających warunki udziału w postępowaniu wykonawców i wystosuje zaproszenia do wykonawców, którzy przedstawią wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat robót budowlanych, odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia o największej sumarycznej wartości wszystkich robót. Zamawiający nie będzie brał pod uwagę robót, do których nie zostaną załączone dokumenty potwierdzające, ze roboty te zostały wykonane należycie.
Wykonawca musi załączyć do wniosku dokumenty, o których mowa w pkt. 1-8, w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Do wniosku takich podmiotów należy załączyć dodatkowo umowę regulującą współpracę zawierającą co najmniej postanowienie, że:
współpraca wykonawców nie może się zakończyć przed wykonaniem robót
wykonawcy ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
W przypadku składania wniosków przez Wykonawców występujących wspólnie dokumenty określone w pkt 1-8 muszą złożyć wszyscy wykonawcy występujący wspólnie
Wniosek wraz z załącznikami musi być podpisany na każdej stronie przez Wykonawcę.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu upływa dnia 08. 09 .2006r. godz.1000
Termin realizacji zamówienia - 2 miesiące - od dnia podpisania umowy
Termin związania z ofertą 30 dni od otwarcia ofert.
SIWZ będzie dostępna na stronie internetowej – www.powiatlomzynski.pl/bip/
Liczba wykonawców, którzy będą zaproszeni do składania ofert – 7.
Data powstania: środa, 23 sie 2006 10:53
Data opublikowania: środa, 23 sie 2006 11:03
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 11 wrz 2006 09:17
Opublikował(a): Monika Szumowska
Zaakceptował(a): Monika Szumowska
Artykuł był czytany: 2361 razy