BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg ograniczony poniżej 60 000 EURO - zakup paliwa

Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży ogłasza przetarg ograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 Euro na dostawę pn.: „Zakup n/w paliw : - olej napędowy ON - 65.000 litrów - etylina Pb95 - 10.000 litrów - gaz LPG - 7.000 litrów.”
1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup paliw loco stacja paliw wykonawcy, na terenie miasta Łomży, tj. :
- olej napędowy ON - 65.000 litrów,
- etyliny Pb95 - 10.000 litrów,
- LPG - 7.000 litrów.
Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu mogą składać wykonawcy posiadający własne stacje paliw na terenie miasta Łomży czynne całodobowo.

2. Czas trwania zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5. Wymagane wadium – nie dotyczy.

6. Warunki udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy bezwzględnie spełniają poniższe warunki:
1) posiadają własną stację paliw, czynną całodobowo na terenie miasta Łomży.
2) posiadają koncesję na obrót paliwami płynnymi,
3) spełniają warunki określone w art. 22 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych.

Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły "spełnia - nie spełnia".

7. Oświadczenia i dokumenty które należy złożyć wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
1) Oświadczenie, zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych.
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie do udziału w przetargu.
3) Oświadczenie o niekaralności wykonawcy w zakresie prowadzonej działalności.
4) Kserokopia aktualnej koncesji na obrót paliwami płynnymi.
5) Oświadczenie o miejscu poboru paliwa.

8. Miejsce i termin składania wniosków:

Zamkniętą kopertę zawierającą wniosek do udziału w postępowaniu należy złożyć do sekretariatu Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży, 18-400 Łomża, ul. Poligonowa 30, pokój nr 1.
Koperta powinna być oznaczona: „Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na zakup paliw” z dopiskiem: „Nie otwierać przed 05.05.2006r.” i posiadać pieczątkę nagłówkową wykonawcy.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu upływa dnia
05.05.2006r. o godz. 10:00.

9. Zamawiający zaprosi do składania ofert 5 wykonawców spośród tych, którzy złożą wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

10. Kryteria oceny ofert:
- Cena ofertowa - 94 %
- Odległość od stacji paliw wykonawcy do bazy zamawiającego (w jedną stronę) - 6 %

11. Pracownikami uprawnionymi do kontaktu z wykonawcami są:
Magdalena Okulicz – Kozaryn i Bogdan Gierwatowski tel. 218-41-89 w godz. 7:30 – 14:30.
Data powstania: czwartek, 13 kwi 2006 13:51
Data opublikowania: czwartek, 13 kwi 2006 14:02
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 8 maj 2006 12:47
Opublikował(a): Barbara Chojnowska
Zaakceptował(a): Barbara Chojnowska
Artykuł był czytany: 2254 razy