BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXIV/116/09 Rady Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 28 stycznia 2009 roku
w sprawie przyjęcia do realizacji w 2009 roku Programu Współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Uchwała Nr XXIV/116/09 Rady Powiatu Łomżyńskiego

z dnia 28 stycznia 2009 roku
Na podstawie art.5 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96,poz.873, z 2004r. Nr 116,poz.1203, Nr 210, poz.2135, Nr 155,poz.1298, Nr 169, poz.1420,Nr 175, poz.1462, Nr 249, poz.2104, z 2006r. Nr 94,poz.651) uchwala się, co następuje:

§1. Przyjmuje się do realizacji w roku 2009 Program Współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Stefan Popiołek

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 12 lut 2009 13:28
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1371 razy