BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXII/110/08 Rady Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 26 listopada 2008 roku
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz. 2104, zm. z 2006. nr 45, poz. 319, nr 104, poz.708, nr 170, poz. 1217 i 1218, nr 187, poz.1381, nr 249, poz. 1832, z 2007r. nr 82, poz. 560, nr 88, poz.587, nr 115, poz.791, nr 140, poz. 984), art.112 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008r. nr 115, poz.728) oraz art.4 ust.1 pkt. 3 i 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz.1592, zm. z 2002r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz.1271, nr 200,poz.1688, nr 214, poz.1806, z 2003r. nr 162, poz.1568 z 2004r. nr 102, poz.1055, z 2007r. nr 173, poz 1218) uchwala się, co następuje:


§1

W załączniku do uchwały Nr XX/105/08 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 15 października
2008 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, wprowadza się następujące zmiany:

1)w §4 ust. 1 pkt 9 skreśla się,

2 §5 ust.2 otrzymuje brzmienie: Dyrektora zatrudnia i zwalnia Zarząd Powiatu.


§2

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Stefan Popiołek
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 9 sty 2009 13:06
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1294 razy