BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXII/109/08 Rady Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 26 listopada 2008 roku
w sprawie zmian w budżetu powiatu łomżyńskiego na 2008 rok.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r.Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007r. Nr 173, poz.1218 oraz z 2008 r., Nr 180, poz. 1111) oraz art. 34 ust. 3, art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz.2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45 poz.319, Nr 104 poz. 708, Nr 170, poz. 1217, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) Rada Powiatu uchwala, co następuje:


§ 1

W planie finansowym w dziale 710, rozdziale 71030 „ Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2008 rok określonym załącznikiem Nr 13 do uchwały Nr XIII/67/07 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu powiatu łomżyńskiego na 2008 rok, zmienionym załącznikiem Nr 1 do uchwały Nr XIX/94/08 z dnia 12 sierpnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2008 rok wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków:

1)zmniejsza się plan o kwotę 60.000 zł w tym :
a)w § 4210 „ Zakup materiałów i wyposażenia” - 4.000 zł;
b)w § 4300 „ Zakup usług pozostałych” - 56.000 zł.
2)zwiększa się plan wydatków o kwotę 60.000 zł w § 6120 „ Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych”.

§ 2

Uzasadnienie zmian zawiera załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Stefan Popiołek

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXII/109/08
Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 26 listopada 2008 r


Uzasadnienie
zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Gospodarki
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2008 rok

W związku z awarią serwera komputerowego, uszkodzony został bezpowrotnie jeden
z dysków twardych, zaistniała pilna potrzeba wymiany używanego już 9 lat sprzętu komputerowego w postaci serwera jak również część technologicznie zużytych stacji komputerowych. Ze względu na dużą bazę informatyczną prowadzoną przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w skład której wchodzi ewidencja gruntów i budynków, państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, mapy zasadnicze, uzgodnienia urządzeń projektowych istnieje potrzeba posiadania sprawnych i wydajnych komputerów.
W obecnej sytuacji środki finansowe planowane na § 6120 – „ Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych” uniemożliwiają zakup potrzebnego sprzętu komputerowego. Jednakże pozyskane między innymi dodatkowe środki do budżetu powiatu w rozdziale 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne ( nieinwestycyjne) „ na zadania , które miały być realizowane z Powiatowego Funduszu, spowodowały oszczędności na paragrafach tj. 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” i 4300 ”Zakup pozostałych usług„. Taka sytuacja pozwala na dokonanie zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu poprzez zmniejszenie planu o kwotę 60.000 zł w tym: § 4210 – o 4.000 zł i § 4300 o kwotę 56.000 zł i jednocześnie zwiększenie planu o kwotę 60.000 zł w § 6120.

Proponowane zmiany przynależą do kompetencji Rady Powiatu.
Przewodniczący Rady
Stefan Popiołek


Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 5 gru 2008 13:38
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1280 razy