BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXI/106/08 RADY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 19 listopada 2008 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w 2009 roku zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1909B na odcinku Chmielewo – Grądy – Sławiec” i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji.

Na podstawie art. 12 ust. 4,5 i 8 lit.d,e, h w związku z art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; z 2007 r. Nr 173; poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do podejmowania wszelkich czynności formalno- prawnych oraz zaciągania zobowiązań niezbędnych do realizacji w 2009 roku – zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1909B na odcinku Chmielewo – Grądy – Sławiec” na terenie Gminy Nowogród w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011, w tym zawarcia porozumienia z Gminą Nowogród regulującego wzajemne prawa i obowiązki odnoszące się do planowanej inwestycji, a także umowy na zasadach określonych art. 175 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

§ 2. Określa się limit wydatków na roboty budowlane zadania wymienionego w § 1 na kwotę – 3.064.000 zł, który powinien być pokryty :

1)z dotacji z budżetu państwa w wysokości 50% - 1.532.000 zł;

2)środkami z budżetu Gminy Nowogród w kwocie - 832.000 zł – udział zabezpieczony w projekcie budżetu Gminy na 2009 rok;
3)środkami z budżetu powiatu w wysokości 700.000 zł – udział zabezpieczony w projekcie budżetu na 2009 rok, przyjętym Uchwałą Nr 58/154/08 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 14 listopada 2008 roku w sprawie projektu budżetu powiatu łomżyńskiego na 2009 rok.

§ 3. Zezwala się powiększyć przejściowy deficyt budżetu powiatu o kwotę 1.532.000 zł i sfinansować go kredytem bankowym do momentu przekazania powiatowi środków pieniężnych przez budżet państwa, o ile ich transfer nie nastąpi w terminie płatności faktury wykonawcy inwestycji wymienionej w § 1.

§ 4. Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Stefan Popiołek

Załącznik Nr 1 do uchwały
Nr XXI/106/08
Rady Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 19 listopada 2008 roku


Uzasadnienie do uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego


W związku z podjętą uchwałą Nr 233/2008 Rady Ministrów w dniu 28 października 2008 roku w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego pod nazwą „ Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011, którego celem jest wspieranie przebudowy, budowy lub remontu kluczowych odcinków dróg gminnych i powiatowych prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego, Zarząd Powiatu podjął decyzję o złożeniu wniosku na realizację zadania pn „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1909B na odcinku Chmielewo – Grądy – Sławiec” na terenie Gminy Nowogród. Termin złożenia wniosku do właściwego miejscowo urzędu wojewody tzn. do Wojewody Podlaskiego mija z dniem 21 listopada 2008 roku, Do wniosku załączyć należy m.in. uchwałę organu stanowiącego gwarantującego zabezpieczenie środków własnych wnioskodawcy .
Planowane nakłady robót budowlanych wynoszą kwotę 3.064.000 złotych, którą przewiduje się zgromadzić z trzech następujących źródeł ;

1.dotacja z budżetu państwa - 1.532.000 zł ( 50%);
2.środki z budżetu Gminy Nowogród w kwocie - 832.000 zł – udział ten zabezpieczono w projekcie budżecie Gminy na 2009 roku;
3.wkład własny powiatu w wysokości 700.000 zł – zabezpieczono w projekcie budżetu na 2009 rok.
Przedmiotowa droga biegnąca w całości po terenie gminy Nowogród łączy głównie drogi tranzytowe:
a)bezpośrednio – drogę wojewódzką nr 648 Miastkowo – Nowogród – Morgowniki – Korzeniste – Stawiski – Przytuły w m: Chmielewo z drogą wojewódzką nr 645 Łomża – Nowogród – Myszyniec;
b)pośrednio z drogą krajową nr 61 Ostrołęka – Łomża - Grajewo, aż do drogi krajowej nr 63 Kisielnica – Kolno – Pisz.
Dzięki swemu położeniu droga ta stanowi ważny element regionalnego systemu transportowego dróg powiatowych i dochodzących do niej dróg gminnych. Jej przebieg poprawia w znacznym stopniu dostęp położonych bezpośrednio przy nim terenów rolniczych, przemysłowych i turystycznych do istniejącej sieci głównych dróg tranzytowych.Przewodniczący Rady
Stefan Popiołek


Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 5 gru 2008 13:24
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1079 razy