BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 59/162/08 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 24 listopada 2008 roku
w sprawie powołania Zespołu opiniującego oferty zgłoszone w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w dziedzinie pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej na 26 miejsc dla osób w podeszłym wieku oraz prowadzeniu domu pomocy społecznej na 33 miejsca dla kobiet przewlekle psychicznie chorych.


Na podstawie art.32 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728, Nr 171, poz. 1056,) oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592, zm. z 2002r. nr 23, poz. 220, nr.62. poz.558, nr 113. poz.984, nr 153, poz. 1271 nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr.162, poz. 1568, z 2004r., nr 102, poz. 1055,nr.167, poz.1759, zm. z 2007 r. , nr 173 poz.1218, zm. z 2008 r. , nr 180, poz.1111) uchwala się, co następuje:


§ 1
Powołuje się Zespół opiniujący oferty zgłoszone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego realizowanego przez Powiat Łomżyński w dziedzinie pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej na 26 miejsc dla osób w podeszłym wieku oraz prowadzeniu domu pomocy społecznej na 33 miejsca dla kobiet przewlekle psychicznie chorych, w następującym składzie:
1) Wiesław Jemielity - Sekretarz Powiatu Łomżyńskiego , przewodniczący Zespołu,
2) Edward Jarota - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, członek Zespołu,
3) Henryk Krajewski - Radny Powiatu Łomżyńskiego, Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego, członek Zespołu,
4) Barbara Gorzęba - Skarbnik Powiatu Łomżyńskiego, członek Zespołu,
5) Katarzyna Chilińska - Główny Księgowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, członek Zespołu.


§ 2
1. Do zadań Zespołu należy dokonanie oceny zgłoszonych ofert na realizację poszczególnych zadań w sferze, o której mowa w § 1 oraz sformułowanie na piśmie wyników dokonanej oceny.
2. Przy dokonywaniu wyboru zgłoszonych ofert Zespół:
1) dokonuje oceny zgłoszonych możliwości realizacji zadania przez podmioty uprawnione,
2) uwzględnia zadeklarowaną przez podmiot uprawniony jakość działania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot uprawniony ma realizować zadanie,
3) dokonuje oceny przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w relacji do zakresu rzeczowego zadania,
4) uwzględnia zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizacje zadania,
5)uwzględnia analizę i ocenę realizacji zadań zleconych podmiotowi uprawnionemu w okresie poprzednim, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,
6) uwzględnia wysokość dotacji, która jest przeznaczona na realizację zadania.
3. Wyniki swych prac, w formie protokołu podpisanego przez wszystkich członków Zespołu uczestniczących w posiedzeniu, Zespół przedkłada Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego
w ciągu 7 dni od daty końcowej składania ofert.

§ 3
1. Zespół obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego.
2. Decyzje Zespołu podejmowane są w drodze konsensusu, a jeżeli okaże się to niemożliwe, zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu członków, w głosowaniu jawnym.
3. W posiedzeniach Zespołu mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, osoby spoza składu Zespołu zaproszone przez jego przewodniczącego, wyróżniające się wiedzą w dziedzinie będącej przedmiotem obrad Zespołu.

§ 4
1. Pracami Zespołu kieruje i reprezentuje go na zewnątrz przewodniczący.
2. W przypadku niemożności uczestnictwa przewodniczącego w posiedzeniu Zespołu, jego pracami kieruje osoba przez niego wskazana.

§ 5
1. Zespół powołuje się na czas od dnia podjęcia uchwały do dnia 31 grudnia 2008 r.
2. Za pracę w Zespole jego członkowie nie otrzymują wynagrodzenia.
3. Obsługę organizacyjną Zespołu zapewnia Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.


§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu:
1.Marek Dworakowski
2.Mieczysław Chojnowski
3.Henryk Kłosiński
4.Alfred Szymański

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 5 gru 2008 12:44
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1210 razy