BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 59/160/08 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 24 listopada 2008 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie domu pomocy społecznej na 33 miejsca dla kobiet przewlekle psychicznie chorych przebywających w Domu Pomocy Społecznej pw. Św. Franciszka z Asyżu w Tykocinie prowadzonym przez Caritas Diecezji Łomżyńskiej.
Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592, zm. z 2002r. nr 23, poz. 220, nr.62. poz.558, nr 113, poz.984, nr 153, poz. 1271 nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr.162, poz. 1568, z 2004r., nr 102, poz. 1055,nr.167, poz.1759, zm. z 2007 r. nr 172, poz.1218, zm. z 2008 r. nr 180, poz.1111) oraz art. 19 pkt.10, art. 25 ust.4, art. 28 w związku z art.146 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 nr 115 poz.728, nr 171, poz. 1056), uchwala się, co następuje:
§ 1.

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego należącego do Powiatu Łomżyńskiego w sferze pomocy społecznej obejmującego prowadzenie domu pomocy społecznej na 33 miejsca dla kobiet przewlekle psychicznie chorych przebywających w Domu Pomocy Społecznej pw. Św. Franciszka z Asyżu w Tykocinie prowadzonym przez Caritas Diecezji Łomżyńskiej.
§ 2.

Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na wykonanie zadania, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

Informacja o ogłoszeniu, o którym mowa w § 2, podlega zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Łomżyńskiego, na stronie internetowej Powiatu Łomżyńskiego, oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży, a informacja o ogłoszeniu konkursu w dzienniku o zasięgu lokalnym.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu:
1.Marek Dworakowski
2.Mieczysław Chojnowski
3.Henryk Kłosiński
4.Alfred Szymański
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 5 gru 2008 12:39
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1151 razy