BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 54/143/ 08 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 30 wrzesnia 2008 roku
w sprawie uzgodnienie wysokości odszkodowania

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 3 i 48 ust. 1 ustawy z 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm. oraz art. 4 pkt. 9 i 98 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.z 2004r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1

1. Uzgadnia się wysokość odszkodowania za grunty położone we wsi Konarzyce, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr 57/26 o pow. 0,0653 ha, nr 57/11 o pow. 0,0223 ha i nr 57/12 o pow. 0,0208 ha, które przeszły na własność Powiatu Łomżyńskiego z mocy decyzji Wójta Gminy Łomża nr RGO.6011-1-43/08 z dnia 8.092008r i nr RGO.6011-1-25/08 z dnia 8.09.2008r. zatwierdzających projekt podziału działek. Wysokość odszkodowania za działkę 57/26 ustala się na kwotę 10 zł i za działki nr 77/11 i 57/12 również 10 zł.
2.Upoważnia się Starostę i Wicestarostę do podpisania porozumienia z dotychczasowymi właścicielami w/w działek i dokonania wypłaty.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Zarządu:
KRZYSZTOF KOZICKI

Członkowie Zarządu:


1.Marek Dworakowski
2.Mieczysław Chojnowski
3.Henryk Kłosiński
4.Alfred Szymański

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 28 paź 2008 09:46
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1212 razy