BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XX/102/08 RADY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 15 października 2008 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Wizna.
Na podstawie art. 167 ust 2, pkt 5 i art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420 z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832 z 2007 r Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984 ) oraz art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( tj. Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1592, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, zm. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568,zm. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, oraz z 2007r. Nr 173, poz. 1218) uchwala się, co następuje:


§ 1. Udziela się Gminie Wizna pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 5.000 zł. na dofinansowanie remontu mostu przez rzekę Narew w miejscowości Bronowo ze środków rezerwy budżetowej na „inwestycje drogowe”.

§ 2. Podstawą przekazania środków, o których mowa w § 1 będzie umowa określająca przeznaczenie i zasady rozliczenia środków, zawarta na podstawie art. 175 ust 2. ustawy o finansach publicznych.

§ 3. Uzasadnienie zaprojektowanych postanowień w § 1 i § 2 zawiera załącznik do uchwały.


§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.


§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Stefan Popiołek

Załącznik
do uchwały Nr XX/102/08
Rady powiatu Łomżyńskiego
z dnia października 2008 r.


UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wizna.


Zarząd Powiatu Łomżyńskiego na posiedzeniu w dniu 1 kwietnia 2008 roku po zapoznaniu się z pismem z dnia 17 marca 2008 roku Wójta Gminy Wizna o udzielenie pomocy finansowej na dofinansowanie remontu mostu przez rzekę Narew w miejscowości Bronowo uznał, że powiat udzieli takiej pomocy w wysokości 5.000 zł.
Ponadto pismem z dnia 6 października 2008 roku Wójt Gminy Wizna ponownie zwrócił się do Zarządu Powiatu o dofinansowanie zadania pn „ Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych wraz z remontem mostu drewnianego przez rzekę Narew położonego w ciągu drogi w miejscowości Bronowo”.
Z uwagi na to, że z przejazdu przez most w Bronowie gm Wizna leżący w ciągu drogi gminnej korzystają nie tylko mieszkańcy ( rolnicy z Bronowa) , ale też z sąsiednich gmin tj. Piątnicy, Jedwabnego i Łomży, a jego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu jego użytkowników – Wójt gm. Wizna pismem z 17 marca 2008 roku wystąpił do Zarządu Powiatu - z prośbą o dofinansowanie jego remontu „ jakąkolwiek” kwotą możliwą do wygenerowania z budżetu powiatu. Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 1 kwietnia 2008 roku ocenił prośbę Wójta i uznał, że zaproponuje Radzie Powiatu udzielenie pomocy finansowej na przedmiotowy remont w kwocie 5.000 zł ze środków rezerwy „ na inwestycje drogowe”.

Umowa, o której mowa w § 2 uchwały zostanie zawarta pomiędzy Zarządem Powiatu i Wójtem Gminy Wizna niezwłocznie po podjęciu przez Radę zaprojektowanej przez Zarząd Powiatu uchwały.Przewodniczący Rady
Stefan Popiołek

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 16 paź 2008 13:42
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1291 razy