BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XIX/97/08 RADY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 12 sierpnia 2008 roku
w sprawie: sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych w mieście Nowogród: ulica Rynek - droga nr 2651B,ul. Majora Sikory – droga nr 2647B, ul. 1 Maja - droga nr 2649B i ul. Kościuszki - będąca w ciągu drogi powiatowej nr 1912B.

Na podstawie art.10 ust.1 i 2 w związku z art.6a ust.2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381 oraz z 2008 r. Nr 54, poz. 326) w związku z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz.1806,
z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i z 2007 r. Nr 173, poz.1218) uchwala się, co następuje:

§ 1. Pozbawia się kategorii drogi powiatowej: ul. Rynek – nr 2651B, ul. Majora Sikory – nr
2647B, ul. 1 Maja – nr 2649B, ul. Kościuszki - będąca w ciągu drogi powiatowej
nr 1912B.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą od 1 stycznia 2009 r.


Przewodniczący Rady

Stefan Popiołek
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 14 sie 2008 15:08
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 950 razy