BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XIX/94/08 Rady Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 12 sierpnia 2008 roku
w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2008 rok
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z póżn. zm.) oraz art. 34 ust 3 i art. 184 ust 1 pkt 8 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póżn. zm.) uchwala się co następuje:


§ 1

Dokonuje się zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2008 rok w dziale 710, rozdziale 71030 „Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym”ustanowionym w załączniku Nr 13 do Uchwały Nr XIII/67/07 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu powiatu łomżyńskiego na 2008 rok, poprzez zwiększenie w nim planu przychodów o 15.000 zł i planu wydatków o 15.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Uzasadnienie zmian zawiera załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Stefan Popiołek

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 14 sie 2008 15:02
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1274 razy