BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 49/121/08 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 15 lipca 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2008 rok

Na podstawie art. 34 ust 2 i 187 ust 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm) i w związku z § 10 pkt 4 Uchwały Nr XIII/67/07 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu łomżyńskiego na rok 2008 – uchwala się, co następuje:

§ 1 Zatwierdza się przeniesienia planowanych wydatków za okres od 1 kwietnia 2008 roku do 30 czerwca 2008 roku dokonane przez kierowników jednostek budżetowych powiatu łomżyńskiego pomiędzy paragrafami w ramach jednego rozdziału na kwotę 99.786 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian zawarte zostały w załączniku Nr 1.
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
- dochody ogółem - 16.216.302 zł
- wydatki ogółem - 16.525.010 zł.
§ 4. Uchwała Zarządu podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół Zamiejscowy w Łomży, w trybie art. 78 ust 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczacy Zarządu:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu :
1.Marek Dworakowski
2.Mieczysław Chojnowski
3.Henryk Kłosiński
4.Alfred Szymański
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 49/121/08
Zarządu Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 15 lipca 2008 r.

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych na 2008 rok

Dział
Rozdział
§
Plan 2008 Zmiana planu Plan po zmianach
Zmniejszenie Zwiększenie
750 75020 4360 6.000 - 10.000 16.000
4370 35.000 20.000 - 15.000
4750 10.000 - 10.000 20.000
Ogółem X 51.000 20.000 20.000 51.000
75075 4170 8.000 4.000 - 4.000
4210 500 - 7.139 7.639
4300 36.500 3.139 - 33.361
Ogółem X 45.000 7.139 7.139 45.000
Razem dział 750 X 96.000 27.139 27.139 96.000

801 80120 4260 25990 500 - 25.490
4750 600 - 500 1.100
Ogółem X 26.590 500 500 26.590

80130 4210 2.500 73 - 2.427
4300 - - 73 73
Ogółem X 2.500 73 73 2.500
Razem dział 801 29.090 573 573 29.090
852
85218 4040 15.509 243 - 15.266
4210 500 - 3.500 4.000
4270 600 200 - 400
4300 10.000 3.000 - 7.000
4370 5.000 311 - 4.689
4410 600 - 100 700
4740 2.000 400 - 1.600
4750 373 - 554 927
Ogółem X 34.582 4.154 4.154 34.582
853 85333 4010 1.634203 58.500 - 1.575.703
4018 - - 38.165 38.165
4019 - - 6.735 6.735
4110 252.106 6.820 - 245.286
4118 - - 5.797 5.797
4119 - - 1.023 1.023
4120 40.791 1.100 - 39.691
4128 - 935 935
4129 - - 165 165
4210 15.000 - 5.000 20.000
4270 50.400 - 8.600 59.000
Ogółem X 1.992.500 66.420 66.420 1.992.500
854 85406 4210 7.000 500 - 6.500
4750 200 - 500 700
Ogółem X 7.200 500 500 7.200
921 92195 4170 - - 1.000 1.000
4300 28000 1.000 - 27.000
Ogółem X 28000 1.000 1.000 28.000
Razem X 2.187.372 99.786 99.786 2.187.372

Objaśnienia dokonanych zmian
Dokonano przesunięć planowanych wydatków budżetowych na 2008 rok pomiędzy paragrafami ww/w rozdziałach na kwotę 99.786 zł i tak:
1) w dziale 750 – „Administracja publiczna” na łączną kwotę 27.139 zł w
rozdziałach:
a) rozdział 75020 – „Starostwa powiatowe” : zmniejszono wydatki o kwotę 20.000 zł , w § 4370 – „ Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej”
oraz zwiększono wydatki o kwotę 20.000 zł, w tym:
- § 4360 – „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej” - o kwotę 10.000 zł;
- § 4750 – „Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji”– o kwotę 10.000 zł.
b) rozdział 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” : zmniejszono plan finansowy o kwotę 7.139 zł w :
- § 4170 „ wynagrodzenia bezosobowe” – 4.000 z;
- § 4300 „ zakup usług pozostałych” – 3.139 zł z czego zwiększono plan w § 4210 „ Zakup materiałów i wyposażenia” o kwotę 7.139 zł.

2) w dziale 801 „ Oświata i wychowanie” na łączną kwotę 573 zł i tak: w
- w rozdziale 80120 „ Licea ogólnokształcące” zmniejszono plan wydatków w § 4260” Zakup energii” o kwotę 500 zł oraz zwiększono plan wydatków w § 4750” Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji” o kwotę 500 zl.
- rozdziale 80130 „ Szkoły zawodowe” plan wydatków zmniejszono o kwotę 73 zł w § 4210 „ Zakup materiałów i wyposażenia” oraz zwiększono o kwotę 73 zł plan wydatków w § 4300 „ Zakup usług pozostałych”,

3) w dziale 852 „Pomoc społeczna” , rozdziale 85218” Powiatowe centra pomocy rodzinie” zmniejszono plan wydatków o kwotę 4.154 zł z tego „
- o kwotę 243 zł w § 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” ;
- o kwotę 200 zł w § 4270 „ Zakup usług remontowych” ;
- o kwotę 3.000 zł w § 4300 „ Zakup usług pozostałych” ;
- o kwotę 311 zł w § 4370 „ Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej”;
- o kwotę 400 zł w § 4740 „Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych”;
oraz zwiększono plan wydatków o kwotę 4.154 zł z tego :
- o kwotę 3.500 zł w § 4210 „ Zakup materiałów i wyposażenia” ;
- o kwotę 100 zł w § 4410 „ Podróże służbowe krajowe”;
- o kwotę 554 zł w § 4750 „ Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programy i licencje”.

4) w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej „ , rozdziale 85333” Powiatowe urzędy pracy„ zmniejszono plan wydatków o kwotę 66.420 zł z tego :
- o kwotę 58.500 zł w § 4010 „ Wynagrodzenie osobowe pracowników” ;
- o kwotę 6.820 zł w § 4110 „ Składki na ubezpieczenia społeczne „
- o kwotę 1.100 zł w § 4120 „ Składki na Fundusz Pracy”;
oraz zwiększono plan wydatków o kwotę 66.420 zł z tego:
- o kwotę 38.165 zł w § 4018 „Wynagrodzenie osobowe pracowników – finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną;
- o kwotę 6735 zł w § 4019” Wynagrodzenie osobowe pracowników -współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną;
- o kwotę 5.797 zł w § 4118 „Składki na ubezpieczenia społeczne finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną;
- o kwotę 1.023 zł w § 4119 „Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną;
- o kwotę 935 zł w § 4128 „Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną;
- o kwotę 165 zł w § 4129 „Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną;
- o kwotę 5.000 zł w § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”;
- o kwotę 8.600 zł w § 4270 „ Zakup usług remontowych”.

5) w dziale 854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza „ , rozdział 85406” Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” zmniejszono plan wydatków w § 4210 „ Zakup materiałów i wyposażenia” o kwotę 500 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w § 4750 „ Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji” o kwotę 500 zł.

6) w dziale 921” Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdziale 92195 „ Pozostała działalność „ zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.000 zł w § 4300 „ Zakup usług pozostałych” oraz zwiększono plan wydatków o kwotę 1.000 zł w § 4170 „ Wynagrodzenia bezosobowe”.Przewodniczący Zarządu

Krzysztof Kozicki


Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 16 lip 2008 11:23
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1254 razy