BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XVIII/93/08 RADY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 4 czerwca 2008 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na najem nieruchomości stanowiących mienie Powiatu Łomżyńskiego oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu.
Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r; Nr 142 poz. 1592; z 2002r Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558; Nr 113 poz. 984; Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r Nr 162 poz. 1568; z 2004 r Nr 102 poz. 1055 i Nr 167 poz. 1759 z 2007r Nr 173, poz. 1218) oraz art. 11 ust.2 i 37 ust.1 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U z 2004 r, Nr 261 poz. 2603, Nr 281, poz. 2782 z 2005r Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz.1420, Nr 175, 1459, z 2006r, Nr 64, poz.456, Nr 104, poz. 708, Nr 220 poz. 1600 i 1601 z 2007r, Nr 69, poz. 468, nr 173, poz. 1218 z 2008r Nr 59, poz. 369), uchwala się, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na:
1. Najem na okres 10 lat Bankowi Spółdzielczemu w Piątnicy, nieruchomości będącej
częścią składową budynku Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska
1/27, na parterze o powierzchni 16,5 m.kw. z przeznaczeniem na działalność statutową.
2. Najem na 10 lat Podlaskiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego w Szepietowie,
nieruchomości będącej częścią składową budynku Starostwa Powiatowego w Łomży,
przy ul. Szosa Zambrowska 1/27, na III piętrze, o pow. 139,6 m.kw., z przeznaczeniem na
działalność statutową.

3. Odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady

Stefan Popiołek
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 7 lip 2008 12:38
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1051 razy