BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XVII/ 90 /08 RADY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 23 kwietnia 2008 roku
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.
Na podstawie art. 12 pkt 4, 5 i 8e w związku z art. 4 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 nr 142, poz. 1592, zm. z 2002r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806, zm. z 2003r. nr 162, poz. 1568, zm. z 2004r. nr 102, poz. 1055, nr 167, poz. 1759, zm. z 2007r. Nr 173, poz. 1218) oraz art. 206 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku nr 249 poz. 2104, nr 169, poz. 1420, z 2006r. nr 45, poz. 319, nr 104, poz. 708, nr 170, poz. 1217 i 1218, nr 187, poz. 1381, nr 249, poz. 1832, z 2007r. nr 82, poz. 560, nr 88, poz. 587, nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) - Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/88/08 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 16 kwietnia 2008 roku w sprawie limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne wprowadza się następujące zmiany :
1. Treść § 2 otrzymuje brzmienie:
„ Ustala się szacunkowy limit wydatków w wysokości 17.229.725,00 zł na zadania wymienione w § 1 uchwały: z czego:
- kwota 6.891.890 zł – to 40% udział własny powiatu, który pokryty zostanie częściowo ze środków gmin, a częściowo ze środków powiatu w ramach porozumień zawartych między powiatem a gminami,
- kwota 10.337.835 zł – to 60% - dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

2 . Dodaje się § 2a w brzmieniu:
„ Koszty dokumentacji techniczno-projektowej wykonanej w 2008 roku dla zadań wymienionych w § 1 w kwocie 120.000 złotych zostaną pokryte ze środków rezerwy budżetowej celowej „ na wydatki inwestycyjne drogowe” utworzonej zapisami § 4 pkt 2b Uchwały Nr XIII/67/07 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu łomżyńskiego na 2008 rok.
3. Załącznik Nr 1 uchwały otrzymuje brzmienie nadane załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik Nr 2.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Stefan Popiołek

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XVII /90 /08
Rady Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 23 kwietnia 2008 roku


Uzasadnienie

do Uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI /88/08 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 16 kwietnia 2008 roku w sprawie limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.


W treści uchwały i w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XVI /88/08 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 16 kwietnia 2008 roku w sprawie limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne nie ujęto wielkości wydatków, które będą poniesione w 2008 roku na realizację wskazanych zadań z tytułu należnego wynagrodzenia wykonawcom za wykonanie dokumentacji techniczno - projektowej w oszacowywanej wysokości 120.000 złotych. Źródłem pokrycia tego wynagrodzenia będzie część rezerwy budżetowej „ na wydatki inwestycyjne drogowe” ustalonej uchwałą budżetową na 2008 rok w kwocie 300.000 złotych.
Powiększenie planowanych nakładów na wymieniony cel o kwotę 120.000 zł na 2008 rok niniejszą uchwałą spowodowało zwiększenie limitu wydatków w zmienianej uchwale z kwoty 17.109.725 zł na kwotę 17.229.725 zł, co wyrażono treścią § 1 pkt 1 niniejszej uchwały.
Ponadto dokonuje się niezbędnego uzupełnienia poprzez dodanie § 2a i nadanie nowego brzmienia załącznikowi Nr 1 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady
Stefan Popiołek
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 7 lip 2008 10:29
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1372 razy
Ilość edycji: 2