BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR 47/114/08 ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 17 czerwca 2008 roku
w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2008 roku
Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) – uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę - 66.504 zł, w tym:
1) w dziale 600 – „Transport i łączność”, rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe”, § 6300 – „Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” o kwotę – 60.000 zł, wyasygnowaną przez Gminę Jedwabne porozumieniem z dnia 14 kwietnia 2008 roku na pokrycie części kosztów nabycia pospółki do cząstkowej przebudowy nawierzchni dróg powiatowych: Nr 1922 na odcinku Bronaki Olki – Janczewko; Nr 1926B na odcinku Makowskie – Konieckie i Nr 1927B na odcinku Makowskie – Bartki.
2) w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, § 2110 – „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” o kwotę – 6,504 zł, przyznaną pismem Wojewody Podlaskiego z dnia 4 czerwca 2008 r. FB.II.3011-156/08 na opracowanie operatów szacunkowych wycen nieruchomości Skarbu Państwa będących w użytkowaniu wieczystym.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków z budżetu o kwotę – 66.504 zł oraz plany finansowe wydatków:
1) Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży w dziale 600, rozdział 60014, § 6050 – „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” o kwotę – 60.000 zł na koszty zakupu pospółki niezbędnej do wykonania przebudowy nawierzchni dróg powiatowych wymienionych w § 1, pkt 1;
2) Starostwa Powiatowego w Łomży w dziale 700, rozdział 70005, § 4390 – „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” o kwotę – 6.504 zł na opłacenie należności za opracowania operatów szacunkowych wymienionych w § 1, pkt 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
- dochody ogółem - 16.216.302 zł;
- wydatki ogółem - 16.525.010 zł

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Zarządu:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu 1. Marek Dworakowski
2. Mieczysław Chojnowski
3. Henryk Kłosiński
4. Alfred Szymański
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 23 cze 2008 10:36
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1181 razy