BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR 47/113/08 ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 17 czerwca 2008 roku
w sprawie
UCHWAŁA NR 47/113/08 ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO
z dnia 17 czerwca 2008 roku
w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2008 rok
Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) – uchwala się, co następuje:
§ 1. W planie dochodów budżetu powiatu i w planie Starostwa Powiatowego w Łomży:
a) zmniejsza się dochody w dziale 710 – „Działalność usługowa”, rozdział 71014 – „Opracowania geodezyjne i kartograficzne”, § 2110 – „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” o kwotę – 20.000 zł;
b) zwiększa się dochody w dziale 710, rozdział 71013 – „Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne), § 2110 o kwotę – 20.000 zł.
W/w. „przemieszczenie” dotacji z budżetu państwa z rozdziału 71014 do rozdziału 71013 jest zgodne z podjętą w tej sprawie decyzją przez Wojewodę Podlaskiego, o której zawiadomiono Starostwo Powiatowe w Łomży pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB.II-BB.3011-151/08 z dnia 30 maja 2008 r.
§ 2. W planie wydatków z budżetu i w planie Starostwa Powiatowego w Łomży dokonuje się zmian odpowiadających zmianom wym. w § 1, i tak:
a) zmniejsza się wydatki w dziale 710, rozdział 71014 § 4300 – „Zakup usług pozostałych” o kwotę – 20.000 zł oraz
b) zwiększa się wydatki w dziale 710, rozdział 71013 § 4300 – „Zakup usług pozostałych” o kwotę 20.000 zł na sfinansowanie należności wykonawcy prac geodezyjnych i kartograficznych, realizującemu modernizację ewidencji gruntów i budynków gm. Wizna.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Zarządu:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu: 1. Marek Dworakowski
2. Mieczysław Chojnowski
3. Henryk Kłosiński
4. Alfred Szymański
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 23 cze 2008 10:34
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1100 razy