BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 47/112/08 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 17 czerwca 2008 roku
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Muzeum Przyrody w Drozdowie oraz ustalenia w drodze regulaminu szczegółowego trybu jej pracy.
Na podstawie art. 16 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. 2001 r. Nr 13, poz.123 z późn.zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2004r w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz.U. Nr 154, poz.1629), postanawia się, co następuje:

§ 1.

W celu przeprowadzenia konkursu powołuje się Komisję Konkursową w składzie:
1. Marek Dworakowski - Wicestarosta Łomżyński - Przewodniczący Komisji,
2. Przedstawiciel Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia Promocji Rodziny i Porządku
Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego – Wiceprzewodniczący Komisji,
3. Wiesław Jemielity - Sekretarz Powiatu Łomżyńskiego - Członek Komisji,
4,5 Przedstawiciele Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego–Członkowie Komisji,
6,7.- Przedstawiciele załogi pracowników Muzeum Przyrody w Drozdowie – Członkowie Komisji,
8,9 Przedstawiciele Związku Muzeów w Polsce – Członkowie Komisji.

§ 2.
Szczegółowy tryb pracy Komisji Konkursowej określa regulamin pracy Komisji stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

Komisja Konkursowa ulega rozwiązaniu z chwilą przekazania dokumentów konkursowych Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego. Może być również rozwiązana w każdym czasie przez Zarząd Powiatu Łomżyńskiego w razie stwierdzenia nieprzydatności na funkcję dyrektora wszystkich kandydatów.
§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczacy Zarządu:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu: Marek Dworakowski
Krzysztof Kozicki
Mieczysław Chojnowski
Henryk Kłosiński
Alfred Szymański


Załącznik do Uchwały Nr 47/112/08
Zarządu Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 17 czerwca 2008 roku
REGULAMIN PRACY
Komisji Konkursowej powołanej przez Zarząd Powiatu Łomżyńskiego do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Muzeum Przyrody w Drozdowie.

Do zadań Komisji Konkursowej w szczególności należy:
I .Postępowanie wstępne:
1. Określenie kryteriów, jakimi będzie się kierować przy ocenie przydatności kandydatów, niezależnie od formalnych kryteriów wyboru określonych w załączniku do uchwały Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 47/111/08 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Przyrody w Drozdowie.
2. Ocena zgodności złożonych ofert z ustalonymi formalnymi kryteriami wyboru podanymi w ogłoszeniu konkursowym oraz podjęcie decyzji o dopuszczeniu poszczególnych kandydatów do postępowania konkursowego. W wypadku, gdy kandydat nie odpowiada formalnym kryteriom wyboru lub gdy do oświadczenia o zgłoszeniu się do konkursu nie dołączono wymaganych dokumentów, Komisja odmawia dopuszczenia go do konkursu.
3. Poinformowanie kandydatów o dopuszczeniu lub odmowie dopuszczenia do postępowania konkursowego. Kandydatów, którzy zostali dopuszczeni do konkursu wzywa się na posiedzenie Komisji Konkursowej.
II. Postępowanie konkursowe:
1. Analiza zgłoszeń kandydatów w zakresie przedstawionej w zgłoszeniu
koncepcji funkcjonowania Muzeum Przyrody w Drozdowie.
2. Indywidualne rozmowy Komisji z kandydatami w celu omówienia przedłożonej przez nich koncepcji dotyczącej funkcjonowania Muzeum Przyrody w Drozdowie a także oceny przydatności poszczególnych kandydatów w świetle kryteriów oceny przydatności kandydata, o których mowa w pkt I.1. Każdy z członków Komisji jest uprawniony do zadawania kandydatowi pytań.
3. Zamknięta dyskusja Komisji na temat kandydatów.
4. Podjęcie decyzji w sprawie wyników konkursu. Komisja w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów wyłania jednego kandydata, którego rekomenduje Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego na dyrektora Muzeum Przyrody w Drozdowie. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos „za”. W razie, gdy ta sama, największa ilość głosów zostanie oddana na więcej niż jednego kandydata, przeprowadza się drugą turę głosowania. W drugiej turze wyboru dokonuje się tylko spośród tych kandydatów, którzy uprzednio otrzymali tę samą największą ilość głosów. Za wybranego uważa się tego kandydata, który w drugiej turze otrzymał więcej głosów „za”. W razie takiej samej ilości głosów, oddanych w drugiej turze na obu kandydatów, decyduje głos Przewodniczącego.
III..Postanowienia ogólne:
1.Komisja prowadzi konkurs, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej 2/3 członków Komisji.
2.W razie nieobecności Przewodniczącego Komisji, zastępuje go Wiceprzewod-niczący.
3.Uchwały Komisji podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym.
4.Z czynności Komisji sporządza się protokół, który podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Komisji .Załącznikiem do protokołu jest dokument określający kryteria oceny przydatności kandydata.
5.Komisja przekazuje wyniki konkursu wraz z jego dokumentacją Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego.
6.W razie przystąpienia do Konkursu jednego kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Przyrody w Drozdowie, postępowanie konkursowe odbywa się.
7.W razie stwierdzenia nieprzydatności na stanowisko dyrektora wszystkich
kandydatów, Komisja może zwrócić się do Zarządu Powiatu Łomżyńskiego o ponowne ogłoszenie konkursu.
8.Po dokonaniu czynności, o której mowa w pkt 5 Komisja kończy działalność
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 23 cze 2008 10:32
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1119 razy