BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 47/111/08 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 17 czerwca 2008 roku
w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Przyrody w Drozdowie.
Na podstawie art. 16, ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz.123, z póź.zm.) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz. U. Nr 154, poz.1629) postanawia się, co następuje :


§ 1.

Ogłasza się konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Przyrody w Drozdowie.

§ 2.

Warunkiem przystąpienia do konkursu na stanowisko dyrektora Muzeum Przyrody w Drozdowie jest spełnienie następujących kryteriów:

- wykształcenie wyższe w jednej z dziedzin reprezentowanych w Muzeum (przyroda, historia, zarządzanie kulturą lub pokrewne),
- co najmniej 5-letni staż pracy zawodowej;
- dobry stan zdrowia;
Preferowani będą kandydaci posiadający:
- co najmniej 5-letni staż pracy w zakresie organizowania życia kulturalnego lub na stanowiskach kierowniczych,
- znajomość problematyki muzealnictwa, w tym przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania muzeum,
- doświadczenie w kierowaniu pracą zespołową oraz zdolności organizatorskie,

§ 3.

Wnioski składane przez kandydatów na stanowisko dyrektora Muzeum Przyrody w Drozdowie muszą zawierać:
1/ pisemne oświadczenie o przystąpieniu do konkursu z motywacją kandydowania na stanowisko dyrektora Muzeum Przyrody w Drozdowie;
2/ koncepcję działania Muzeum;
3/ kwestionariusz osobowy z fotografią;
4/ życiorys;
5/ udokumentowany co najmniej 5-letni staż pracy;
6/ odpisy dyplomów oraz zaświadczeń o posiadanych kwalifikacjach;
7/ aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na stanowisku kierowniczym;
8/ oświadczenie o niekaralności;
9/ oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 r. Nr 101, poz.926, z późn.zm);
10/ do wniosku mogą być dołączone opinie i rekomendacje.

§ 4.

1. Postępowanie konkursowe rozpoczyna się nie później niż w ciągu 30 dni od upływu terminu nadsyłania zgłoszeń .
2. Termin zakończenia postępowania konkursowego ustala się z chwilą przekazania Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego wyników konkursu wraz z jego dokumentacją.

§ 5.

Obsługę Komisji Konkursowej prowadzi Wydział Organizacyjny i Kadr Starostwa Powiatowego w Łomży.

§ 6.

Komunikat o konkursie, stanowiący załącznik do uchwały, podlega ogłoszeniu w prasie o zasięgu ogólnopolskim i lokalnym oraz podaniu do wiadomości pracownikom instytucji kultury w województwie podlaskim.


§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczacy Zarządu:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu: 1.Marek Dworakowski
2.Mieczysław Chojnowski
3.Henryk Kłosiński
4.Alfred Szymański


Załącznik do Uchwały Nr 47/111/08 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 17 czerwca 2008 r.

ZARZĄD POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO
ogłasza konkurs na stanowisko
DYREKTORA MUZEUM PRZYRODY W DROZDOWIE
Kandydaci przystępujący do konkursu powinni posiadać:
- wykształcenie wyższe w jednej z dziedzin reprezentowanych w Muzeum (przyroda, historia, zarządzanie kulturą lub pokrewne),
- dobry stan zdrowia,
- co najmniej 5 – letni staż pracy zawodowej.
Preferowani będą kandydaci posiadający:
- co najmniej 5-letni staż pracy w zakresie organizowania życia kulturalnego lub na stanowiskach kierowniczych,
- znajomość problematyki muzealnictwa, w tym przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania muzeum,
- doświadczenie w kierowaniu pracą zespołową oraz zdolności organizatorskie.
Oferty kandydatów powinny zawierać:
- odpis dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i staż pracy,
- pisemne opracowanie koncepcji działania Muzeum Przyrody,
- uzasadnienie przystąpienia do konkursu,
- kwestionariusz osobowy,
- życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej,
- zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowniczym,
- oświadczenie o niekaralności,
Oferty z dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs” na adres:
Starostwo Powiatowe w Łomży
Szosa Zambrowska 1/27
Wydział Organizacyjny i Kadr
w terminie 30 dni od daty opublikowania ogłoszenia w prasie.
Postępowanie konkursowe przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Łomżyńskiego w terminie nie później niż w ciągu 30 dni po upływie terminu składania ofert.
O terminie i miejscu konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.


Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 23 cze 2008 09:49
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1068 razy
Ilość edycji: 1