BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 45/109/08 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 14 maja 2008 roku
w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Łomżyńskiego oraz do podejmowania wszelkich niezbędnych działań związanych z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.
Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§1
Udziela się:
1) Panu Markowi Dworakowskiemu - Wicestaroście Łomżyńskiemu oraz Panu Mieczysławowi Bieńkowi - Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży pełnomocnictwa do złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu i zawarcia umowy ramowej z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

§2
Udziela się Panu Mieczysławowi Bieńkowi - Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży pełnomocnictwa do podejmowania wszelkich działań związanych z bieżącą realizacją projektu.
§3
Zobowiązuje się Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży do bieżącego informowania Zarządu Powiatu Łomżyńskiego o przebiegu realizacji projektu.
§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarzadu:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu:
1. Marek Dworakowski
2. Mieczysław Chojnowski
3. Henryk Kłosiński
4. Alfred Szymański

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 28 maj 2008 14:37
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1127 razy