BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR 45/108/08 ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 14 maja 2008 roku
w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2008 rok
Na podstawie art. 188 ust 1, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm) – uchwala się, co następuje:


§ 1. Przenosi się z rezerwy budżetowej kwotę 14.000 zł w tym z :

- rezerwy „ogólnej” - 5.700 zł i
- rezerwy celowej „ na koszty zarządzania kryzysowego” – 8.300 zł.
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania zgodnie z załącznikiem Nr 1 pkt I.

§ 2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu powiatu o kwotę 510.000 złotych,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 pkt II i III.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- dochody ogółem - 16.107.325 zł
- wydatki ogółem - 16.416.033 zł

§ 4. Uzasadnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 2.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczacy Zarządu:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu:
1.Marek Dworakowski
2.Mieczysław Chojnowski

3.Henryk Kłosiński

4.Alfred Szymański


Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 45/108/08
Zarządu Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 14 maja 2008 roku


Zmiany w planie dochodów i wydatków
budżetu powiatu łomżyńskiego na 2008 rok

I. Rozwiązanie części rezerwy budżetowej (ogólnej oraz na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego) i przeznaczenie jej na zwiększenie planu wydatków ( w złotych)
L.p. Dział Rozdział Paragraf Określenie Zwiększenie Zmniejszenia
1. 758 Różne rozliczenia 0 14.000
75818 Rezerwy ogólne i celowe 0 14.000
4810 Rezerwy 0 14.000
2. 750 Administracja publiczna 5.700 0
75020 Starostwa powiatowe 5.700 0
4270 Zakup usług remontowych 5.700 0
3. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
8.300
0
75414 Obrona cywilna 8.300 0
4270 Zakup usług remontowych 8.300 0

II. Dochody
( w złotych)

L.p.
Dział
Rozdział
Paragraf
Określenie
Zwiększenie
Dysponent planu
1. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 510.000Starostwo Powiatowe
w Łomży

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 260.000


2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

260.000
2. 92118 Muzea 250.000


2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

165.000


6430 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu

85.000

III. Wydatki
( w złotych)

L.p.
Dział
Rozdział
Paragraf
Określenie
Zwiększenie
Dysponent planu
1. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 510.000Starostwo Powiatowe
w Łomży

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 260.000

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
260.000
2. 92118 Muzea 250.000

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
165.000


6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

85.000


Przewodniczący Zarządu

Kozicki Krzysztof
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 45/108/08
Zarządu Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 14 maja 2008 rokuUzasadnienie dokonanych zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2008 rok
- postanowieniami załącznika Nr 1 w/w uchwały Zarządu Powiatu.

Ad. pkt I.
Dokonuje się przeniesienia środków z rezerw z działu 75818 § 4810 w kwocie 14.000 złotych z tego:
a/ z rezerwy „ogólnej” 5.700 zł i środki te przeznacza się na zwiększenie planu wydatków Starostwa Powiatowego w Łomży w dziale 750 rozdział 75020 w § 4270 – na pokrycie kosztów wykonania dokumentacji technicznej inwentaryzacji budynku Starostwa Powiatowego w Łomży;
b/ z rezerwy celowej „ na koszty zarządzania kryzysowego” – 8.300 zł i o środki te zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Łomży w dziale 754, rozdziale 75414 w § 4270 na uregulowanie należności za wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej prace dostosowawcze budowlane do zainstalowania agregatu prądotwórczego w budynku Urzędu Starostwa Powiatowego w Łomży.

Ad. pkt II - Dochody

W dziale 921 dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 510.000 złotych z tytułu dotacji z budżetu państwa przyznanej w ramach „mecenatu” przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pismem Nr DSK/XVI /182/08/KM z dnia 14 kwietnia 2008 roku ( pismo do Starostwa wpłynęło 21 kwietnia 2008 roku) na realizację zadań przez jednostki kultury powiatu łomżyńskiego. Zapisy planu określające rozdziały, paragrafy i kwoty zgodne są z dyspozycjami organu dotującego.Ad. pkt. III - Wydatki

W dziale 921 dokonano zwiększenia planu wydatków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łomży w wysokości 510.000 złotych, zgodnie z pismem Ministra Kultury w rozdziałach 92109 i 92118.
W rozdziale 92109 w § 2480 ujęta jest dotacja dla Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży w wysokości 260.000 złotych na koszty bieżące realizacji programu przez ten Ośrodek pod nazwą „ Wracamy do korzeni – program ochrony dziedzictwa kulturowego”.
W rozdziale 92118 został ujęty plan dotacji w wysokości 250.000 złotych w tym: w § 2480 – 165.000 zł a w § 6220 - 85.000 zł., które mają być źródłem finansowania przez Muzeum Przyrody w Drozdowie realizacji zadania pn. „Nadnarwiańskie spotkania z przyrodą, historią i sztuką”.


Przewodniczący Zarządu

Kozicki Krzysztof


Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 28 maj 2008 14:30
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1099 razy