BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 44/103/08 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 29 kwietnia 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2007 Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży.

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 76 , poz. 664 z późn. zm. ) oraz § 53 ust. 2 pkt. 6 Statutu Powiatu Łomżyńskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr IV/19/98 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Łomżyńskiego ( Dz. Urz. Woj. Łomż. Nr 26, poz. 238, zm. Dz. Urz. Woj. Podl. z 2000 r. Nr 13, poz. 116 i Nr 29, poz. 443 ) uchwala się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za rok 2007 Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży, w skład którego wchodzą:

1.Bilans na dzień 31 grudnia 2007 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą - 6. 423.401,02 zł.

2.Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku, wykazujący wynik finansowy – zysk netto –241.885,34 zł.

3.Informacje dodatkowe.

§ 2

Zysk netto w kwocie – 241.885,34 zł przeznacza się na cele statutowe ZPOZ w Łomży.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczacy Zarządu:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu:
1.Marek Dworakowski
2.Mieczysław Chojnowski
3.Henryk Kłosiński
4. Alfred Szymański


Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 29 kwi 2008 11:06
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1167 razy