BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR 42/102/08 ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 14 kwietnia 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2008 rok

Na podstawie art. 34 ust 2 i 187 ust 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm) i w związku z § 10 pkt 4 Uchwały Nr XIII/67/07 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu łomżyńskiego na rok 2008 – uchwala się, co następuje:

§ 1 Zatwierdza się przeniesienia planowanych wydatków za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 marca 2008 roku dokonane przez kierowników jednostek budżetowych powiatu łomżyńskiego pomiędzy paragrafami w ramach jednego rozdziału na kwotę 15.328 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian zawarte zostały w załączniku Nr 1.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

-dochody ogółem - 15.597.325 zł
- wydatki ogółem - 15.906.033 zł

§ 4. Uchwała Zarządu podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół Zamiejscowy w Łomży, w trybie art. 78 ust 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczacy zarządu:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu:
1.Marek Dworakowski
2.Mieczysław Chojnowski
3.Henryk Kłosiński
4.Alfred SzymańskiZałącznik Nr 1
do Uchwały Nr 42/102/08
Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia 14 kwietnia 2008 r.

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych na 2008 rok

Dział
Rozdział
§
Plan 2007 Zmiana planu Plan po zmianach
Zmniejszenie Zwiększenie

700
70005 4300 37.000 2.869 - 34.131
4590 - - 2.869 2.869
ogółem 37.000 2.869 2.869 37.000
750 75045 4110 1.050 266 - 784
4120 150 15 - 135
4170 8.280 - 7.340 15.620
4210 - - 2.119 2.119
4300 8.340 8.078 - 262
4400 - - 2.500 2.500
4740 5.180 3.600 - 1.580
ogółem 23.000 11.959 11.959 23.000
75075 4210 - - 500 500
4300 37.000 500 - 36.500
ogółem 37.000 500 500 37.000
Razem X X 97.000 15.328 15.328 97.000

Objaśnienia dokonanych zmian
Dokonano przesunięć planowanych wydatków budżetowych na 2008 rok pomiędzy paragrafami ww/w rozdziałach na kwotę 15.328 zł i tak:
1) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa , rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zostały zmniejszone wydatki w § 4300 – „Zakup pozostałych usług” w wysokości 2.869 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.869 zł w § 4590 - „Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych”;
2) w dziale 750 – „Administracja publiczna” na łączną kwotę 12.459 zł w rozdziałach :
a) rozdział 75045 – „Komisje poborowe”: zmniejszono wydatki o kwotę 11.959 zł , w tym § :
- § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne” o - 266 zł;
- § 4120 – „Składki na Fundusz Pracy” o - 15 zł;
- § 4300 – „Zakup usług pozostałych” - 8.078 zł;
- § 4740 – „Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero”– 3.600 zł;
oraz zwiększono wydatki o kwotę 11. 959 zł, w tym:
- § 4170 – „Wynagrodzenia bezosobowe” - 7.340 zł;
- § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”– 2.119 z
- § 4400 – „Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe” – 2.500 zł;
b)rozdział 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” : zmniejszono o kwotę 500 zł wydatki w § 4300 – „Zakup usług pozostałych” oraz zwiększono plan wydatków w § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia” o kwotę 500 zł.


Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 29 kwi 2008 11:04
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1330 razy