BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 42/100/08 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 14 kwietnia 2008 roku
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2008 należących do właściwości powiatu łomżyńskiego.
Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 IV 2003r. o działalności pożytku publicznego
i publicznego wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873 z póż. zm) oraz art.32,ust 2 pkt.2 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,poz. 1592 z póż.zm.) w związku z załącznikami Nr 1 i 2 uchwały Nr 35/80/08 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 11 stycznia 2008r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych należących do właściwości powiatu łomżyńskiego uchwala się, co następuje:

§ 1

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na zadania z zakresu:

1. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
2. upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

dokonano wyboru ofert:

1. Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów w zakresie realizacji zadań:
- Konferencja naukowa pt. „ Łomża- dwie dekady transformacji.Zmiany konkurencyjności regionu” oraz

- Publikacja naukowa: „Badacze i historiografia regionu łomżyńskiego . Zarys problematyki.”
w kwocie: 1.000 zł
2. Stowarzyszenie Kultury i Oświaty „Logos” w Łomży z zakresie realizacji zadań:
- Organizacja konkursów recytatorskich dla młodzieży szkół średnich i
gimnazjalnych : IV Konkurs Recytatorski „ Miejsce na wiersz”
- XVIII Konkurs Recytatorski dla najmłodszych „ Uśmiechnięte strofki”
- XXIII Łomżyński Konkurs Recytatorski Polskiej Poezji Współczesnej
w kwocie: 800zł

3. Regionalny Ośrodek Kultury w zakresie realizacji zadań:
- XIV Festiwal Muzyczne Dni Drozdowo- Łomża 2008
w kwocie: 7.000zł
oraz
- XIV Ogólnopolskie Dni Kultury Kurpiowskiej w Nowogrodzie 2008
- XV Giełda Piosenki Dziecięcej 2008
- Jubileusz 30 –Lecia Zespołu Pieśni i Tańca „Łomża”
w kwocie : 3 tys. złotych
4. Muzeum Przyrody w Drozdowie w zakresie realizacji zadania:
- Historia i Natura – gościniec edukacyjny – 1 tys. zł
- Różnorodność dolin rzecznych – edukacja w Muzeum Przyrody w Drozdowie - 4 tys.

6. Muzeum Północno-Mazowieckie w Łomży w zakresie realizacji zadania:
- „ Niedziela na Św. Rocha” w Skansenie Kurpiowskim w Nowogrodzie
w kwocie: 1.000zł
7. Gminny Ośrodek Kultury w Zbójnej w zakresie realizacji zadania:
- „ XIV Jesienne Prezentacje Kulturalne”
- „ Majówka towarzysząca Regionalnemu Przeglądowi Kapel, Śpiewaków
i Gawędziarzy Ludowych”
w kwocie: 1.200zł
8. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Nowogrodzie
- Realizacja imprezy pn. „Raz,dwa, trzy – teraz Ty, dzieci – dzieciom”
w kwocie 500 zł
9. Łomżyńskie Stowarzyszenie „Zdrowie i Trzeźwość”
- Organizacja konkursu fotograficznego
w kwocie : 500 zł

10. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Łomży:
- Realizacja Powiatowego Systemu Współzawodnictwa Sportowego Szkół
Podstawowych i Gimnazjów
w kwocie:19.000zł
11. Powiatowe Zrzeszenie LZS w Łomży:
- Realizacja Kalendarza Imprez Sportowych Powiatowego Zrzeszenia LZS
w kwocie: 9.000zł

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wydziałowi Oświaty, Kultury i Zdrowia oraz Wydziałowi Finansowemu Starostwa Powiatowego w Łomży.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu:
Marek Dworakowski. Mieczysław Chojnowski
Henryk Kłosiński
Alfred Szymański

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 29 kwi 2008 10:55
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1087 razy