BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XVI/85/08 RADY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 16 kwietnia 2008 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego
Na podstawie art.12 pkt. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102, poz. 105, Nr 167, poz. 1759 oraz z 2007 r. Nr 173, poz.12318) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104
z 2006 r. Nr 45,poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz.1217; 1218, Nr 187, poz.1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu powiatu za 2007 rok oraz wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium z tego tytułu – uchwala się , co następuje:


§ 1. Udziela się absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu
za 2007 rok.


§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady

Stefan Popiołek
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 18 kwi 2008 13:07
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1073 razy