BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 41/99/08 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 01 kwietnia 2008 roku
w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2008 rok
Na podstawie art. 188 ust 1 pkt. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz. U. .nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) - uchwala się, co następuje:


§ 1. Przenosi się środki z rezerwy budżetowej na kwotę 8.550 złotych , w tym;

1.z rezerwy „ogólnej” kwotę - 5.500 zł,
2.z rezerwy celowej „oświatowej” - 3.050 zł.

z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Uzasadnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 2 .

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący zarządu:
Krzysztof Kozicki


Członkowie Zarządu :
1.Marek Dworakowski
2.Mieczysław Chojnowski
3.Henryk Kłosiński
4.Alfred Szymański

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 41/99/08 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 1 kwietnia 2008 rZmiany w planie wydatków
budżetu powiatu łomżyńskiego na 2008 rok
Lp.
Dział
Rozdział
Paragraf
Treść Zmiany ( zł)
Zwiększenia Zmniejszenia
1 758 Różne rozliczenia 0,00 8.550,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe 0,00 8.550,00
4810 Rezerwy 0,00 8.550,00
2 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5.500,00 0,00
75405 Komendy Powiatowe Policji 5.500,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.500,00 0,00
3 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 3.050,00 0,00
85406 Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 3.050,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 3.050,00 0,00
Razem zmiany X X 8.550,00 8.550,00
Przewodniczący Zarządu


Krzysztof Kozicki
Załącznik nr 2
do uchwały Nr 41/99/08
Zarządu Powiat Łomżyńskiego
z dnia 1 kwietnia 2008 roku

Uzasadnienie dokonania zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2008 rok
w/w uchwałą Zarządu Powiatu


Dokonuje się przeniesienia środków z rezerw z działu 75818 § 4810 w kwocie 8.550 zł z tego:
a/ z rezerwy „ogólnej” na kwotę 5.500 zł. powiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Łomży w dziale 754 rozdział 75405 w § 4210 – 5.500 zł. z przeznaczeniem na doposażenie funkcjonariuszy w kamizelki i pasy taktyczne (po szt. 10) i aparat cyfrowy, który umożliwi sporządzanie dokumentacji fotograficznej na miejscu zdarzenia, bez konieczności oczekiwania na wsparcie policjantów z Łomży. Ponadto pozyskane środki zostaną przeznaczone na materiały odblaskowe na konkurs, który zostanie przeprowadzony dla dzieci pn. ” Nasze bezpieczeństwo”. Wniosek złożony przez Komendanta Miejskiej Policji w Łomży 15 stycznia 2008 roku został zaaprobowany na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 13 lutego 2008 roku. Ostatecznie sprecyzowany wniosek o dofinansowanie Policji został złożony w dniu 26 marca 2008 roku nr pisma TE-PK-0151/8/08.

b/ z rezerwy „oświatowej” w kwocie – 3.050 zł dokonuje się zwiększenia planu wydatków Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Łomży w dziale 854, rozdział 85406 § 4300 na pokrycie kosztów sporządzenia kosztorysów na wykonanie i dostosowanie dla osób niepełnosprawnych pomieszczeń sanitarno- higienicznych oraz podjazdu w budynku. Wartość dokumentacji projektowej określona została na kwotę 2.500 zł + 22% VAT. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1 w Łomży będzie się ubiegać o dofinansowanie ze środków PEFRON w ramach Programu Wyrównywania Różnic między Regionami zadania pod nazwą „ Wykonanie (dostosowanie) łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych w budynku, w którym mieści się Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1 w Łomży”. Wartość szacunkowa przedsięwzięcia, które współfinansowane będzie w 50% ze środków powiatu stanowi kwotę 65.362,71 zł. Dokumentacja projektowa jest niezbędna przy sporządzaniu wspomnianego wyżej wniosku.Przewodniczący Zarządu

Krzysztof Kozicki


Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 2 kwi 2008 11:10
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1217 razy