BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR 40/93/08 ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 19 marca 2008 roku
w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2008 rok
Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm)– uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się o kwotę 3.000 zł oraz zmniejsza się o – 9.000 zł plan dochodów budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 pkt I.

§ 2. Zwiększa się o kwotę 3.000 zł oraz zmniejsza się o - 9.000 zł plan wydatków budżetu powiatu , zgodnie z załącznikiem nr 1 pkt II.

§ 3. Uzasadnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 2.


§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- dochody ogółem - 15.597.325 zł.
- wydatki ogółem - 15.906.033 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.


§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczacy Zarzadu:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu :
1.Marek Dworakowski
2.Mieczysław Chojnowski
3.Henryk Kłosiński
4.Alfred Szymański


Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 40/93/08
Zarządu Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 19 marca 2008 r.


Zmiany budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2008 rok


I. Strona dochodowa

L.p Dział Rozdział Paragraf Określenie Zwiększenie Zmniejszenia
1. 852 Pomoc społeczna 3.000 0

85218
Powiatowe centra pomocy rodzinie
3.000
0

2130
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu
3.000
0
2 010 Rolnictwo i łowiectwo 0 9.000
01017 Ochrona roślin 0 9.000
2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
0
9.000


II Strona wydatkowa

L.p Dział Rozdział Paragraf Określenie Zwiększenie Zmniejszenia Dysponent planu
1. 852 Pomoc społeczna 3.000 0
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży

85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie
3.000
0

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

3.000
0
2 010 Rolnictwo i łowiectwo 0 9.000
Starostwo
Powiatowe w
Łomży
01017 Ochrona roślin 0 9.000

2660 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego
0
9.000Przewodniczący Zarządu


Krzysztof Kozicki
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 40/93/08
Zarządu Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 19 marca 2008 r.Uzasadnienie zmian budżetu powiatu na 2008 rok objętych załącznikiem Nr 1.

Ad I. Strona dochodowa

Zwiększa się plan dochodów budżetu w dziale 852, rozdział 85218 , § 2130 o kwotę 3.000 zł przyznaną pismem nr FB.II.MC.3011-19/08 Wojewody Podlaskiego z dnia 20 lutego 2008 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm) tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2008.
Zmniejsza się plan dochodów w dziale 010, rozdział 01017 , § 2120 na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego zawartej w piśmie nr FB.II.MD.3011-43/08 z dnia 29 lutego 2008 roku o dotację celową w wysokości 9.000 zł na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2008 r.

Ad II. Strona wydatkowa

Zwiększa się plan wydatków budżetu i plan finansowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży w dziale 852, rozdział 85218, § 4010 o kwotę 3.000 zł, na wypłatę obligatoryjnych dodatków pracownikom wykonującym pracę socjalną w środowisku.

Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu i plan finansowy Starostwa Powiatowego w Łomży w dziale 010, rozdziale 01017, § 2660 o kwotę 9.000 zł w związku z zaprzestaniem dofinansowania badań opryskiwaczy – na wniosek Wydziału Środowiska i Rolnictwa Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 27 lutego 2008 roku Nr ŚR.III.EM.3011-28/2008.Przewodniczący Zarządu


Krzysztof Kozicki
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 2 kwi 2008 10:52
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1213 razy