BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 39/90/08 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 6 marca 2008 roku
w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Łomżyńskiego oraz do podejmowania wszelkich niezbędnych działań związanych z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013
Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1
Udziela się:
1)Panu Markowi Dworakowskiemu – Wicestaroście Łomżyńskiemu oraz
2)Panu Mieczysławowi Bieńkowi – Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży
pełnomocnictwa do zawarcia umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych.


§ 2
Udziela się Panu Mieczysławowi Bieńkowi – Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży pełnomocnictwa do podejmowania wszelkich działań związanych z bieżącą realizacją projektu.

§ 3

Zobowiązuje się Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży do bieżącego informowania Zarządu Powiatu Łomżyńskiego o przebiegu realizacji projektu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczacy Zarządu:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu:

1.Marek Dworakowski
2.Mieczysław Chojnowski
3.Henryk Kłosiński
4.Alfred Szymański
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 2 kwi 2008 10:42
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1183 razy