BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XV/83/08 RADY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 11 marca 2008 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi.
Na podstawie art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 nr 98, poz. 1071, zm. z 2001r. nr 49, poz. 509, zm. z 2002r. nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 169, poz 1387, zm. z 2003r. nr 130, poz. 1188, nr 170, poz. 1660, zm. z 2004r. nr 162, poz. 1692, zm. z 2005r. nr 64, poz. 565, nr 78, poz. 682, nr 181, poz. 1524) uchwala się, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi Henryka Mierzejewskiego i pozostałych osób podpisanych na skardze na decyzję dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży uznaje się skargę za bezzasadną.
§ 2. Uzasadnienie do uchwały stanowi załacznik .
§ 3. Odpis uchwały doręczyć Henrykowi Mierzejewskiemu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Stefan Popiołek

Załącznik
do uchwały Nr XV/83 /08
Rady Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 11 marca 2008 r.

UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie rozpatrzenia skargi.

Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży jest jednostką organizacyjną Powiatu Łomżyńskiego w zakresie zarządu drogami powiatowymi, w tym pasami drogowymi wskazanych dróg, zatem także poboczami i chodnikami. Faktyczne władztwo Powiatu nad przedmiotowymi drogami wynika z realizacji ustawowych obowiązków, nałożonych na zarządcę drogi przez artykuł 20 ustawy o drogach publicznych. Zarząd Dróg Powiatowych, jako jednostka pełniąca rolę administratora dróg, od dnia 01.01.1999r. prowadzi na przedmiotowych drogach prace związane z utrzymaniem nawierzchni, realizacją zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz utrzymaniem zieleni w pasie drogowym. Z mocy art.22 ust.1 przytoczonej ustawy Zarząd Drogi sprawuje nieodpłatny trwały zarząd gruntami w pasie drogowym. Obowiązek ten został potwierdzony dla Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży odpowiednią decyzją Zarządu Powiatu.
W ramach posiadanych kompetencji Zarząd Dróg Powiatowych może określoną nieruchomość oddać w najem, dzierżawę albo ją użyczyć, w drodze umowy – art.22 ust.2 cyt.ustawy. Orzecznictwo sądowe stwierdza m.in., że „Gmina może wydzierżawić należącą do niej drogę publiczną. Nie narusza to prawa”. Wobec powyższego nie zachodzą przesłanki do stwierdzenia uchybień w tym zakresie. W myśl prawa budowlanego wystarczające do wzniesienia budynku lub budowli na cudzym gruncie jest uzyskanie od właściciela tego gruntu zgody na dysponowanie nim pod budowę. Umowa użyczenia także spełnia to kryterium. Należy podkreślić, że Powiat nic ze swojej własności nie uszczuplił, ponieważ nie przeniósł tego prawa na rzecz Jerzego Chrzanowskiego. Powstała sytuacja ma charakter czasowy, co oznacza, że w przyszłości może być przedmiotem zmiany.
Odnośnie poruszanego stanu faktycznego niesłuszny jest zarzut, iż w sprawie nie zostało wydane rozstrzygnięcie wstrzymujące prace budowlane przy ogrodzeniu. Postanowieniem z dnia 19.10.2007r. znak PINB.7358-60/02/07 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wstrzymał prace budowlane, jako że odbywały się bez wymaganego zgłoszenia właściwemu organowi budowlanemu oraz bez prawa dysponowania gruntem w pasie drogowym. Następnie decyzją z dnia 09.11.2007r. PINB.7358-60/3/07 nakazał rozbiórkę ogrodzenia. Ponieważ uchybienia będące podstawą wydania postanowienia zostały usuniete, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego decyzją podjętą w wyniku wznowienia postępowania uchylił decyzję w przedmiocie nakazania rozbiórki ogrodzenia i równoczesnie decyzją z dnia 16.01.2008r. PINB.7358-60/5/07/08 nakazał zaniechanie dalszych robót budowlanych. W chwili ostatecznego rozstrzygania sprawy przez nadzór budowlany ogrodzenie zostało wzniesione i nie stwierdzono podstaw do uznania, iż pozostaje to w sprzeczności z prawem.
Analizując wyczerpująco sprawę ustalono również, iż stawiający ogrodzenie poprawili chodnik przywracając go do stanu poprzedniego, a zawężenie chodnika na długości ok. 11m nie ma istotnego wpływu na utrudnienie ruchu pieszych i ich bezpieczeństwo – a nawet je poprawia. Ponadto na dalszym odcinku granicy drogi powiatowej z posesją Jerzego Chrzanowskiego pas drogowy – chodnik, fragmentarycznie nawierzchnia asfaltowa – wchodzi na długości ponad 13m i szer. ok. 40 cm w posesję Jerzego Chrzanowskiego.
Wobec tego podjętych działań nie należy uznać za nieracjonalne powodujące zbędne wydatki, równocześnie przy zachowaniu przez wszystkich zainteresowanych swoich dotychczasowych uprawnień. W innym wypadku należałoby na nowo wykonywać prace geodezyjne, dokonać i zatwierdzić podział nieruchomości, przesunąć pas drogowy łącznie z nawierzchnią asfaltową i ogrodzenie. Powiat Łomżyński nie wyklucza przeprowadzenia w przyszłości takich działań w zakresie kompleksowym w stosunku do uregulowania całości stanu prawnego ulicy, nie zaś jednostkowego przypadku.
Powiat Łomżyński i jego jednostki organizacyjne dysponują pieniędzmi publicznymi, a powstała sytuacja nie przyczyniła się do zbędnych wydatków. Zapewne wiadomo jest skarżącym, że stosunki własnościowe w wielu wypadkach są zaniedbane, tym samym „wyprostowanie” powstałych stanów faktycznych władania, aczkolwiek nie niemożliwe, pociąga niewspółmierne koszty, zatem celem ich obniżenia, możliwa jest do rozważenia regulacja całościowa.
Rada Powiatu rozpatrując skargę odniosła się tylko do faktów i stanu prawnego, a w konsekwencji uznała skargę za bezzasadną. Rada natomiast nie będzie badać i ustosunkowywać się do zadanych pytań dotyczących hipotetycznych sytuacji przyszłych, będących ze strony skarżących przedmiotem dywagacji i przypuszczeń.

Przewodniczący Rady
Stefan Popiołek

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 17 mar 2008 12:04
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1466 razy