BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 5 /08 Starosty Łomżyńskiego

z dnia: 11 lutego 2008 roku
w sprawie zasad używania przez pracowników samochodów prywatnych do celów służbowych i rozliczeń z tego tytułu
Na podstawie art.35 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. Dz 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz § 5 ust.3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz.U. Nr 236, poz.1990 z późn.zm.) i § 2 ust.1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalenia oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. Dz 2002 r. Nr 27, poz.271 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:


§ 1

Wyrażam zgodę na używanie przez pracowników Starostwa Powiatowego w Łomży samochodów prywatnych do celów służbowych.

§ 2

Użycie samochodu prywatnego do celów służbowych może nastąpić w uzasadnionych przypadkach, w szczególności:
1) brakiem bezpośredniego połączenia środkami komunikacji publicznej, względnie niedogodnością bezpośredniego połączenia z uwagi na godziny lub czas przejazdu,
2) koniecznością szybkiego załatwienia sprawy,
3) przemieszczaniem się w obrębie danej miejscowości z uwagi na załatwienie sprawy lub załatwianiem spraw w różnych instytucjach,
4) wyjazdem kilku osób do tej samej miejscowości, z zastrzeżeniem użycia jednego samochodu.

§ 3

Użycie samochodu prywatnego do celów służbowych wymaga każdorazowo zgody Starosty Łomżyńskiego, a w razie jego nieobecności Wicestarosty względnie Sekretarza Powiatu.

§ 4

Pracownik ponosi pełną odpowiedzialność, iż do samochodu prywatnego wykorzystywanego w celach służbowych ma tytuł prawny.§ 5

Ustalam stawkę za 1 km przebiegu samochodu prywatnego używanego w celach służbowych w wysokości 60 % aktualnej stawki wynikającej z cytowanego wyżej rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r.

§ 6

Traci moc zarządzenie Nr 6/07 Starosty Łomżyńskiego z dnia 6 lutego 2007 r. w sprawie zasad rozliczania podróży służbowych, zmienione zarządzeniem Nr 33/07 z dnia 2 października 2007 r.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Starosta
Krzysztof Kozicki
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 5 mar 2008 15:27
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1472 razy