BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 38/85/09 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 27 lutego 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2007 Muzeum Przyrody w Drozdowie
Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U.
z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) oraz § 53 ust. 2 pkt. 6 Statutu Powiatu Łomżyńskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr IV/19/98 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Łomżyńskiego (Dz. Urz. Woj. Łomż. Nr 26, poz.238, z 2000 r. Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 13, poz. 116, Nr 29, poz. 443, z 2001 r. Nr 40, poz. 702 i z 2003 r. Nr 6, poz. 197; z 2006 r. Nr 56, poz. 624 i Nr 193, poz. 1854), Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:


§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za rok 2007 Muzeum Przyrody w Drozdowie, w skład którego wchodzą:
1.Bilans na dzień 31.12.2007r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą – 753.620,32 zł
2.Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2007 – 31.12.2007r. wskazujący wynik finansowy – zysk netto – 23.898,14 zł.
3.Informacje dodatkowe.

§ 2

Zysk w kwocie 23.898,14 zł zwiększy fundusz Muzeum Przyrody w Drozdowie.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Zarządu:
Krzysztof Kozicki


Członkowie Zarządu:
1.Marek Dworakowski
2.Mieczysław Chojnowski
3.Henryk Kłosiński.
4.Alfred SzymańskiData dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 4 mar 2008 11:56
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1322 razy