BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XIV/78/08 RADY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 30 stycznia 2008 roku
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Łomżyńskiego na 2008 rok.

Na podstawie § 12 ust.1 Statutu Powiatu Łomżyńskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr IV/19/98 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Łomżyńskiego ( Dz. Urz. Woj. Łomż. Nr 26, poz.238, z 2000 r. Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 13, poz. 116, Nr 29, poz. 443, z 2001 r. Nr 40, poz. 702 i z 2003 r.
Nr 6, poz. 197 z 2006 r. Nr 56, poz. 624 i Nr 193, poz. 1854) uchwala się, co następuje:


§ 1. Uchwala się plan pracy Rady Powiatu Łomżyńskiego na 2008 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Stefan PopiołekZałącznik do uchwały nr XIV/78/08 Rady Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 30 stycznia 2008 r.

PLAN PRACY RADY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO
na 2008 rok

Lp. Temat posiedzenia Termin
1.Sprawozdanie Starosty Łomżyńskiego z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2007 roku.

do 31 stycznia
2.Podsumowanie realizacji zadania ,,Wzmacnianie i rozszerzanie specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej” w ramach programu rządowego ,,Zero tolerancji dla przemocy w szkole” w części VII.2.3. w formie Punktu Konsultacyjnego z ZSZ w Jedwabnem.

styczeń 2008
3. Wręczenie dorocznych nagród Starosty Łomżyńskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury w roku 2007.

II kwartał
4. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2007 rok.

do 31 marca
5. Uroczystość przyznania tytułu Honorowego Obywatela Powiatu Łomżyńskiego.
I kwartał

6. Informacja Dyrektora Towarzystwa Przyjaciół Dzieci o działalności Środowiskowych Ognisk Wychowawczych na terenie powiatu.

marzec 2008
7. Rozpatrzenie sprawozdania Komendanta Społecznej Straży Rybackiej w Łomży z działalności Straży na terenie powiatu w 2007 roku.

I kwartał
8. Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na terenie powiatu.
I kwartał
9. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży za 2007 rok.

marzec 2008
10. Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Łomży o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

marzec 2008
11. Programy przeciwdziałania bezrobociu realizowane w 2007 roku i ich efektywność.
I kwartał
12. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 2007 rok.
marzec 2008
13. Przyjęcie Powiatowego Programu Pomocy Dziecku
i Rodzinie na lata 2008-2012.
kwiecień 2008
14. Sprawozdanie ZPOZ w Łomży, ROK w Łomży i Muzeum Przyrody w Drozdowie z wykonania planu finansowego za 2007 rok.
po 20 marca 2008 roku
15. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łomży nt. bezpieczeństwa sanitarno- weterynaryjnego na terenie powiatu.
II kwartał
16. Program promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy stanowiący część powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych na 2008 rok.
kwiecień 2008
17. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007 rok oraz podjęcie uchwały absolutoryjnej.
do 30 kwietnia
18. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży nt. stanu sanitarno-epidemiologicznego na terenie powiatu.
III kwartał
19. Informacja Komendanta Miejskiego Policji w Łomży o stanie bezpieczeństwa publicznego i porządku na terenie powiatu.
III kwartał
20. Informacja nt. realizacji zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu zleconych do realizacji stowarzyszeniom kultury fizycznej w roku 2008.


III kwartał
21. Sprawozdanie ZPOZ w Łomży, ROK w Łomży i Muzeum Przyrody w Drozdowie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2008 roku.
sierpień 2008
22. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży za I półrocze 2008 roku.
wrzesień 2008
23. Informacja Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2008 roku.
wrzesień 2008
24. Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Łomży nt. zabezpieczenia przeciwpożarowego i realizacji ratownictwa technicznego, chemicznego i ekologicznego na terenie powiatu.

sierpień 2008
25. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2007 rok Przewodniczącemu Rady Powiatu i Staroście Łomżyńskiemu.
październik
2008
26. Informacja dotycząca placówek oświatowych prowadzonych bądź dotowanych przez powiat łomżyński w roku 2008.

IV kwartał
27. Informacja Nadleśniczych Nadleśnictw Łomża i Nowogród nt. sprawowanego nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa na terenie powiatu.
IV kwartał
28. Sprawozdanie z realizacji ,,Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych”.
październik 2008
29. Sprawozdanie z pracy Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej za rok szkolny 2007/2008.
IV kwartał
30. Informacja dotycząca realizacji zadania pn. ,,Powiatowy ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.
listopad 2008
31. Uchwalenie budżetu na 2009 rok.
grudzień

Przewodniczący Rady

Stefan Popiołek
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 1 lut 2008 14:04
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1379 razy