BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XIII / 71 /07 Rady Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 20 grudnia 2007 roku
w sprawie nadania statutu Regionalnemu Ośrodkowi Kultury w Łomży
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r., Nr 13, poz. 123, zm, z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r., Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568, Nr 213, poz. 2081, z 2004 r., Nr 11, poz. 96, Nr 261, poz. 2598, z 2005 r., Nr 131, poz. 1091, Nr 132, poz. 1111, 2006 r., Nr 227, poz. 1658), uchwala się, co następuje:

§1. Nadaje się statut Regionalnemu Ośrodkowi Kultury w Łomży, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Traci moc uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr VII/32/99 z dnia 24 maja 1999 roku w sprawie nadania Statutu Regionalnemu Ośrodkowi Kultury w Zbójnej zmieniona uchwałą Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XIII/77/04 z dnia 23 czerwca 2004 roku zmieniającą uchwałę w sprawie nadania Statutu Regionalnemu Ośrodkowi Kultury w Zbójnej

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Stefan Popiołek
załącznik do Uchwały Nr XIII/71/07
Rady Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 20 grudnia 2007 roku


STATUT
REGIONALNEGO OŚRODKA KULTURY W ŁOMŻY
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
1. Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży zwany dalej “ROK”, jest samorządową instytucją kultury, działającą w szczególności na podstawie:
a) ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późniejszymi zmianami),
b) niniejszego statutu.

2. Siedzibą ROK jest miasto Łomża, a terenem działania obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Organizatorem ROK jest Powiat Łomżyński, wykonujący swoje zadania poprzez Radę
i Zarząd Powiatu Łomżyńskiego w zakresie przyznanych im kompetencji.

4. Bezpośredni nadzór nad ROK sprawuje Zarząd Powiatu Łomżyńskiego, zwany dalej “Zarządem”.

5. ROK w Łomży posiada osobowość prawną i wpisany jest do powiatowego rejestru instytucji kultury.

II. PROGRAM I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

§ 2

1. Do działań programowych ROK należy:
a) ochrona dziedzictwa kulturowego Ziemi Łomżyńskiej i Regionu, jego kultywowanie, gromadzenie, dokumentowanie, promowanie wewnętrzne i zewnętrzne,
b) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturowych mieszkańców Ziemii Łomżyńskiej i Regionu w szczególności formami amatorskiego ruchu artystycznego, folkloru, rękodzieła ludowego i artystycznego,
c) edukacja kulturalna obejmująca wartości intelektualne, artystyczne, społeczne, w tym edukację międzykulturową, kształtującą postawy otwarte wobec różnorodnych kultur i postaw,
d) inicjowanie i podejmowanie współpracy z zagranicą, ze szczególnym uwzględnieniem państw przygranicznych oraz członków Unii Europejskiej w zakresie promocji kultury Powiatu Łomżyńskiego i Regionu za granicą.

2. Do podstawowych zadań ROK należy:
a) diagnozowanie oraz analiza zjawisk i tendencji kulturowych zachodzących w Powiecie Łomżyńskim,
b) przygotowanie i realizacja projektów promujących dziedzictwo kulturowe Powiatu Łomżyńskiego i regionalne zjawiska kulturowe,
c) dokumentowanie dziedzictwa kulturowego Powiatu Łomżyńskiego i Regionu,
d) tworzenie programów edukacji regionalnej, estetycznej i artystycznej, nowoczesnego zarządzania instytucjami kultury oraz animowania kultur lokalnych,
e) animowanie amatorskiego ruchu artystycznego, promocja jego dorobku oraz inspirowanie środowisk do tworzenia nowych grup artystycznych,
f) organizowanie i prowadzenie grup artystycznych jako warsztatowych form pracy,
g) kształcenie i doskonalenie kadr dla potrzeb kultury i oświaty w zakresie poszczególnych dziedzin sztuki,
h) pomoc instrukcyjno - metodyczna, programowo - organizacyjna wszelkim podmiotom kulturotwórczym z terenu Powiatu Łomżyńskiego i Regionu,
i) współpraca z samorządowymi instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi, organizacjami pożytku publicznego i stowarzyszeniami, patronatu nad folklorem i sztuką ludową i społecznym ruchem amatorskim.
j) prowadzenie działalności integrującej osoby niepełnosprawne poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską, inne działania służące osobom niepełnosprawnym
k) organizowanie imprez kulturalnych, edukacyjnych lub artystycznych, w tym w szczególności warsztatów artystycznych, projektów edukacyjnych, wernisaży, wystaw, konkursów i festiwali w różnych dziedzinach sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem terapii poprzez sztukę osób chorych, uzależnionych, będących w trakcie leczenia, osób po jej zakończeniu jak również zapobieganie uzależnień.
III. ORGANY ZARZĄDZAJĄCE ORAZ SPOSÓB ICH POWOŁYWANIA
§ 3

1. ROK zarządza i reprezentuje na zewnątrz Dyrektor.
2. Dyrektora powołuje i odwołuje Zarząd po zasięgnięciu opinii właściwych ze względu na charakter działalności ROK stowarzyszeń zawodowych i twórczych oraz ministra właściwego do spraw kultury.
3. Dyrektor kieruje całokształtem działalności ROK i jest za niego odpowiedzialny.
4. Organizację wewnętrzną ROK określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora ROK, po zasięgnięciu opinii Zarządu oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych.

IV. ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ
§ 4
1. ROK jest instytucją kultury prowadzącą gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
2. Podstawą gospodarki finansowej ROK jest plan działalności zatwierdzony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji z budżetu Powiatu Łomżyńskiego.
3. ROK pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.

4. Przychodami ROK są:
a) dotacje z budżetu Powiatu Łomżyńskiego,
b) inne dotacje,
c) wpływy z prowadzonej działalności,
d) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych,
e) wpływy z innych źródeł.
5. ROK może prowadzić jako dodatkową działalność gospodarczą w zakresie:
a) wynajmu i dzierżawy pomieszczeń i innych składników majątkowych,
b) usług transportowych, kserograficznych i komputerowych,
c) sprzedaży wydawnictw i publikacji, wyrobów sztuki ludowej i amatorskiej twórczości plastycznej,
d) usług reklamowych, fotograficznych, filmowych, video, elektroakustycznych, plastycznych, wydawniczych,
e) usług edukacyjnych i szkoleniowych.
6. Środki uzyskane z działalności gospodarczej mogą być wykorzystane wyłącznie w celu finansowania działalności statutowej ROK.
7. Działalność gospodarcza prowadzona jest na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
8. Roczne sprawozdanie finansowe ROK podlega zatwierdzeniu przez Zarząd.
9. ROK gospodaruje samodzielnie przydzielonym i nabytym mieniem.
10. ROK może zbywać środki trwałe, przy zbywaniu stosuje się odpowiednie przepisy dotyczące przedsiębiorstw państwowych.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 5

1. Zmiany statutu mogą być dokonane w trybie właściwym dla jego nadania.
2. Likwidacji, połączenia lub podziału ROK dokonuje Rada Powiatu Łomżyńskiego na warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.
3. W zakresie nieuregulowanym niniejszym statutem mają zastosowanie właściwe przepisy, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
.
Data dodania:
Data upublicznienia: sobota, 29 gru 2007 14:07
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1699 razy